By lage 18 I. ALGEMEEN. Burgemeester en Wethouders ontvingen het verslag betref fende de Stichting „Centraal Woningbeheer” over het jaar 1936. Het volgende is daaraan ontleend. UITTREKSEL van het Verslag van de Stichting „Centraal Woningbeheer” te ’s-Gravenhage over het jaar 1936. In den loop van het verslagjaar 1936 is er in de samenstelling Samenstelling van het Bestuur geen wijziging gekomen. Tegen het einde van van het Bestuur, het verslagjaar zagen de heeren S. F. Louwerens en C. A. Kuiper zich genoodzaakt om gezondheidsredenen hun lidmaatschap van het Bestuur neer te leggen; Ds. A. Offringa en de heer J. H. N. Warnau verzochten niet voor een herbenoeming in aanmerking te komen. Zoodoende ontstonden vier vacatures, waarin moest worden voorzien. Het Algemeen Bestuur vergaderde in het verslagjaar 2 maal, Werkwijze, het Dagelijksch Bestuur 19 maal. De wijkcommissies hielden 2 maal zitting. Door huurders werd haar bemiddeling niet inge roepen. Het aan de Stichting verbonden personeel bestond op 31 De- Personeel, cember 1936 uit 15 door het Bestuur benoemde ambtenaren (waarvan 2 tijdelijk), alsmede uit 8 vaste ambtenaren van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, die gedeta cheerd waren bij de Stichting. Behalve bovengenoemde personen waren werkzaam 2 ambtenaren in pensioengerechtigden dienst, die overgenomen zijn van de opgeheven Stichting „Contróle- woningen”. Het werkliedenpersoneel bestond op genoemden datum uit 56 personen, waarvan 2 in tijdelijken dienst en 8 op arbeidsover eenkomst werkzaam waren. Voorts waren ten behoeve van het woningonderhoud bij de Stichting gedetacheerd 2 reservisten en 3 vaste werklieden van den Dienst der Gemeentewerken. In de laatstvermelde aantallen zijn niet begrepen de per sonen, die in dienst waren bij de thans opgeheven Stichting „Contrêlewoningen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 369