18 4 II. EXPLOITATIE DER NIEUWE WONINGEN. Verhuring. Hunropzegging. Inning der huren; huur* schade. Algemeen over zicht. 8 1 geval 2 gevallen andere oorzaken. 35 huurders zijn inmiddels vertrokken; 43 huurders hebben de achterstallige huur geheel of gedeeltelijk voldaan; in één geval moest tot gereehtelijke ontruiming worden overgegaan. De andere gevallen zijn nog in behandeling. Op een totaal bedrag van f 1.974.194,34 aan verschuldigde huur (met inbegrip van glasverzekering) moest f 1.114,89 of 0,06 als verlies worden afgeschreven, terwijl de huurschuld aan het einde van het jaar f 2.897,90 of 0,15 bedroeg. Op 1 Januari 1936 bedroeg het aantal in het belang der volks huisvesting gebouwde en verbouwde verhuurbare Gemeente- woningen 7870, benevens 121 winkelwoningen, 4 winkels en 113 pakhuizen, werkplaatsen en stallen. Krachtens Raadsbesluit van 24 Augustus 1936 werd de Stichting „Contrólewoningen” opgeheven. De woningen met het daarbij behoorende hoofdgebouw werden aan onze Stichting in beheer gegeven. Overigens is in den loop van dit verslagjaar in het aantal woningen geen wijziging gekomen. De bij het verslag gevoegde grafieken 1 t./m. 6 geven onder scheidenlijk weer: oninbaar huurbedrag en huurschuld; aantal woningen en bruto huur; gemiddeld tekort per woning en per jaar; leegstaande woningen; verhouding tusschen aantal wisse lingen van bewoners en gemiddeld aantal woningen; huur- verlies wegens leegstaan. Tabel I geeft een overzicht van het aantal woningen enz. naar de complexen op 31 December van het verslagjaar; tabel II geeft een overzicht van de woningen naar de huurwaarde; tabel len III en IV geven een overzicht van de huurinning. Tabel V geeft enkele vergelijkende cijfers betreffende Gemeente- en Vereenigingswoningen. In de cijfers dezer tabellen, evenals in de hieronder volgende cijfers, zijn die betreffende de contrólewoningen, omtrent welke afzonderlijke gegevens in dit verslag zijn opgenomen, niet be grepen. Het aantal aanvragen voor Gemeentewoningen bedroeg 3137, waarvan 2704 voor ’s-Gravenhage en 433 voor Scheveningen. In 94 gevallen bleek het noodzakelijk de huur per deurwaar- dersexploit op te zeggen. De reden der opzegging was in 83 gevallen wanbetaling; wangedrag of burenruzie; weigering tot ontruiming der woning; STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 370