18 6 Evenals in 1935 baarde het toenemend Wisseling van bewoners. Huurverlaging woningen. Gedurende het verslagjaar werden 1778 reeds bewoond geweest zijnde nieuwe woningen verhuurd. Van de gezinnen, welke deze woningen betrokken, kwamen er 553 uit een andere Gemeentewoning en 1225 uit een particuliere woning. De wisseling van bewoners vergeleken met die in vorige jaren is aangegeven in de volgende tabel. Het gemiddeld aantal leegstaande woningen bedroeg: 83 of 1,08 van het totaal in 1932, 144 1,87*/. 1933, 269 3,43% 1934, 352 4,40% 1935, 343 4,29'/» 1936. aantal leegstaande woningen in de eerste helft van het verslagjaar het Bestuur veel zorg. Het aantal verhuizingen uit onze woningen nam toe, het aantal geschikte aanvragen verminderde. De oorzaken van dit verschijnsel waren van drieërlei aard. In de eerste plaats zijn gedurende de laatste jaren op groote schaal middenstandswoningen gebouwd, voorzien van suite, ingebouwd bad, vaste waschtafels, betegelde gangen en keukens e. d., die weliswaar duurder zijn dan de kleinere, oudere, in den duren tijd gebouwde Gemeentewoningen, maar aantrekkelijk door de grootere ruimte en het moderne comfort, dat zij bieden. Naar deze woningen verhuisde een aantal van onze huurders. Een gedeelte van dezen bleek de hoogere huur op den duur niet te kunnen betalen. Gedurende de laatste maanden kwamen tal van aanvragen in om een Gemeentewoning van oud-bewoners. In de tweede plaats ging de loondaling voort voor een deel onzer huurders; dezen moesten noodgedwongen naar een goed- kooper woongelegenheid omzien. Onze indruk is, dat zij bij het huren van een nieuwe woning de oplossing liever zoeken in samenwoning, ondanks de daaraan verbonden bezwaren, dan in het verhuizen naar een goedkoopere buurt. En ten slotte gaf de wijze van steunverleening, waarbij huur- 18 O/o 19 21 21 22 STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. JAAR. 1932 1933 1934 1935 1936 7593 7702 7860 7991 7991 Aantal wisse lingen van bewoners. 1428 1487 1650 1695 1778 Gemiddeld aantal woningen in exploitatie. Verhouding tusschen aantal wisselingen van bewoners en gemiddeld aantal woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 372