18 7 de verlaging als volgt: De huurverlaging en zelfs het bekend worden van het voornemen daartoe had onmiddellijk een toeneming van het aantal gegadigden en een geleidelijke afneming van het aantal leegstaande woningen ten gevolge. Woningen, die 1, 2 en 3 jaar hadden leeggestaan, vonden weer bewoners en aan het einde van het verslagjaar kan, behalve aan den Trekweg, praktisch niet meer van onverhuurbare woningen worden gesproken. En ook in bedoeld complex aan den Trekweg zakt het aan tal gestadig. De voortvarendheid, bij de huurverlaging door het Gemeente bestuur betracht, had aanvankelijk een onaangenaam gevolg. bijslag werd gegeven boven een bepaalde norm, aanleiding, dat een deel der werkloozen te duur woonde en den prikkel miste een goedkoopere woning te betrekken. Terwijl er eenige hon derden aan redelijke eischen voldoende woningen leeg stonden, waren tal van duurdere woningen bewoond door ondersteunde gezinnen, die huurbijslag uit de overheidskassen genoten. De Dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon was begonnen tegen dit laatste euvel systematisch op te treden, totdat een wijziging in de steunregeling dit overbodig maakte. Meer en meer bleek, dat een belangrijke verlaging van de huren in de meeste complexen onvermijdelijk was: in verhou ding tot de gedaalde inkomsten der arbeidersbevolking waren de huren te hoog. Maar afgescheiden ook van alle sociale over wegingen, diende alleen reeds uit commercieel oogpunt tot ver laging te worden overgegaan, ten einde het leegstaan en daar mede het steeds toenemend huurverlies te beperken. Deze huurverlaging, waartoe de Gemeenteraad in zijn zitting van 13 Juli 1936 besloot en waaraan de Minister van Sociale Zaken, voor zooveel noodig, zijn goedkeuring hechtte, werd 10 Augustus ingevoerd. In totaal werden de huren met f 96.803,63 per jaar verlaagd. Complexgewijze was STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. f 43.695,71 39.884,07 5.344.64 4.061,92 829,07 208,57 312,86 720,— 677,86 873,39 195,54 f 96.803,63 Spoorwijk Trekweg. Duindorp Afvoerkanaal Kolenwagenslag Westduinweg Visschershaven Proef- en Betonwoningen Tuinderslaan Hofje Vredebest Westeinde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 373