18 8 Bij circulaire van 31 Juli maakte de Minister van Sociale Zaken bekend, dat met ingang van 30 Augustus (later nader bepaald op 13 September) de huurbijslag der ondersteunden tot de helft zou worden verminderd en op 9 Mei 1937 geheel zou vervallen. Huurverlagingen, die 30 Augustus of later tot stand kwamen, zouden geen aftrek van den huurbijslag ten gevolge hebben. Deze circulaire, die kennelijk ten doel had het euvel van te duur wonen door gesteunde gezinnen te bestrijden en huur- verlaging te stimuleeren, bracht een groote beroering in de arbeiderswereld te weeg. Sommige organisaties adviseerden haren leden den steun- aftrek in mindering te brengen van de huur indien deze niet tegelijkertijd werd verminderd. Uiteraard kon, daar 10 Augustus een zeer belangrijke huur- verlaging was ingevoerd, er geen sprake van zijn, om na eenige weken weer een verlaging toe te passen. Echter dreigden nu onze werklooze huurders het slachtoffer te worden, omdat de huurvermindering van 10 Augustus reeds van hun steun in mindering was gebracht en zij nu per 13 September weer de helft van hun huurtoeslag zouden moeten missen, zoodat zij dubbel werden gekort. Burgemeester en Wethouders hebben zich toen tot den Minister van Sociale Zaken gewend met het verzoek de reeds ingevoerde verlaging te beschouwen als te zijn geschied als gevolg van de circulaire. De vorenbedoelde organi saties waren evenwel niet bereid de beslissing van den Minister af te wachten en adviseerden haren leden den steunaftrek in mindering van de huur te brengen. Slechts een klein deel der huurders heeft echter dit advies opgevolgd. De eerste week bedroeg het aantal weigeraars 191, de tweede week slechts 5. Uiteraard moest ons Bestuur zich op het standpunt stellen, dat de volle huur moest worden betaald en dat gedeeltelijke betaling niet kon worden aangenomen. Het is onaanvaardbaar, dat de huur door den huurder eenzijdig wordt gewijzigd, wan neer zijn inkomsten veranderen. Dit werd door de groote meer derheid ook wel ingezien, hoe verbitterd zij ook overigens waren, omdat zij naar hun meening werden gebruikt om een door de Regeering voorgestane algemeene huurverlaging te verkrijgen. De actie was dan ook reeds geheel verloopen, toen de gevraagde, gunstige beslissing van den Minister afkwam en de organisaties weer tot volle betaling adviseerden. Daarmede behoorden deze veel bewogen en voor vele huurders zoo moeilijke weken, weer tot het verleden. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 374