18 9 steunde gezin nen. Inkomens der overige huur ders. Op 4 Mei 1936 is de huurprijs van een aantal winkelwoningen Huurverlaging en pakhuizen verlaagd. Dit was noodzakelijk in verband met winkels. de verminderde koopkracht der bewoners. Deze verlaging be draagt in totaal f 1.916,25 per jaar en heeft betrekking op de volgende complexen: Afvoerkanaal 5 winkels, Duindorp 2 win kels, Trekweg 16 winkels en 1 waterstokerij en Spoorwijk 5 win kels, 2 waterstokerijen en 1 pakhuis. Een verzoek van den Minister van Sociale Zaken om gege- Aantal onder- vens betreffende de inkomens der gezinnen, wonende in de met Rijkssteun gebouwde woningen, leidde tot navraag bij de be woners naar de gezinsinkomsten. Ofschoon deze enquête is gehouden na afloop van het ver slagjaar, nl. begin 1937, is het niet ondienstig hier reeds te ver melden, dat dit onderzoek in één opzicht een ontstellend resul taat heeft opgeleverd. Hieruit bleek nl. hoe groot het aantal gezinnen is, dat op steun van overheidswege is aangewezen. Van de 5596 bij het onderzoek betrokken gezinnen werden er niet minder dan 2369 of 42,8 ondersteund! In de onderscheidene complexen liep het percentage sterk uiteen. Het hoogst was het in de complexen Vredebest (70,9 en Vuurbaakstraat (70,8 De gezinsinkomsten der overige bewoners (slechts een 16-tal bleef in gebreke de verlangde gegevens te verstrekken) is ver meld in den volgenden staat. Zoowel het buitengemeen hoog percentage der ondersteunden als het relatief groot aantal zeer lage inkomens van de overige huurders geeft een duidelijk beeld van den zeer ongunstigen eeonomischen toestand der arbeidende klasse in onze stad. Ten aanzien van de hoogste inkomens zij men indachtig, dat deze voor het grootste deel betrekking hebben op groote gezinnen, waarvan de oudste kinderen mede verdienen. Deze grootere inkomens zijn nog geenszins altijd een teeken van grooteren eeonomischen welstand; buitendien zijn zij dikwijls zeer tijdelijk. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Inkomen per week. Aantal bewoners. 39,93 1268 1324 41,69 451 14,21 Percentage van het aantal niet ondersteunde bewoners. 6,08 14,11 19,74 21,10 20.59 9,42 4,79 4,17 193 1 448 627 670 654 299 152 i 133 f 40,en honger Tot f 10,- Van f 10,-f 14,99 15,-19,99 20,-24,99 25,-29,99 30,-34,99 35,-39,99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 375