18 10 Waterverbruik. Glasverzekering. Huurwüzi- gingen. Besmetting met wandgedierte. Berghokken, kippenhokken, pakhuizen. Tuinwedstrijd Trekweg en Duindorp. Onderhoud. Bij 2 winkels aan de Heemskerckstraat (L.) Nos. 10 en 45 is ter verkrijging van meerdere bergruimte een pakhuis gebouwd. In verband hiermede is de huurprijs van f 9,op f 9,50 per week gesteld. In het verslagjaar 1936 zijn in verband met verhuizingen in totaal 2969 woningen op zuiverheid onderzocht. Hiervan werden 2893 woningen zuiver bevonden en 76 of 2’/2 onzuiver. Van de onderzochte 1693 nieuwe Gemeentewoningen bleken 1666 of 98 zuiver te zijn. Van 10 gezinnen, welke in een particuliere woning woonden en in aanmerking kwamen voor een Gemeentewoning, is de inboedel gezuiverd. Naar gelang van den omvang van den in boedel wordt hiervoor f 4,50f 7,50 in rekening gebracht, welke kosten als regel door den huurder zelf worden betaald. Voorts zijn in 1936 gecyaneerd in totaal 34 woningen met een totaal bedrag aan kosten van f 846,05 of gemiddeld f 24,88 per 'woning. In het verslagjaar 1936 is door de huurders een bedrag van f 1.925,35 (1935: f 1.884,95) aan water meer verbruikt boven de toegestane hoeveelheid van 18 m3 per kwartaal. Uit het batig saldo van het glasverzekeringsfonds ontvingen de huurders over 1936 een restitutie van f 1,In totaal werd f 7.505,terugbetaald. In 1935 beliep dit bedrag f 7.358,—, bij een restitutie van eveneens f 1,per woning. In het verslagjaar 1936 zijn in de verschillende complexen 100 schuurtjes bijgebouwd, zoodat er aan het einde van het jaar in totaal 1684 schuurtjes waren geplaatst. Het aantal geplaatste kippenhokken daalde in dit verslag jaar van 25 op 19. Met ingang van 9 November werd de huur der kippenhokken op f 0,10 per week gesteld. Voorts bedroeg het aantal geplaatste berghokken voor transportrijwielen aan het einde van dit jaar 33. Aan de beide huurdersvereenigingen werd een subsidie van f 150,in totaal verleend voor het houden van een wedstrijd in het aanleggen en onderhouden van tuinen. Het onderhoud geschiedde, evenals voorafgaande jaren, door of onder toezicht van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Dagelijks voorkomende onderhouds- en repa- ratiewerken, zoomede kleine wijzigingen en verbouwingen, wer den in het algemeen door eigen personeel uitgevoerd, terwijl werkzaamheden van grooteren omvang, na gehouden onder- handsche inschrijving, aan den laagsten inschrijver werden op gedragen. In bijzondere gevallen werd de vaste personeelskern tijdelijk uitgebreid met werklieden uit de personeelsreserve of STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 376