18 15 IV. EXPLOITATIE DER OUDE WONINGEN. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. JAAR. Stad. Scheveningen. Totaal. van 1918 t./m. 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Spui 86 Turfmarkt 30 A Wilhelminastraat 251 (L.) 2299 55 107 212 106 103 de in beheer zijnde percee- len. 1695 28 35 26 19 74 604 27 72 186 87 29 12,50 25,- 32,50 De kostelooze baden zijn te verdeelen in: 1935 2004 mannen-, 1100 vrouwen-, 4888 kinderbaden. 1936 1790 ,987 4222 Voorts is in den loop van dit verslagjaar de huurprijs een 5-tal pereeelen gewijzigd: N.W. Buitensingel 170 171 van f 6,25 op f 5,50 per week. 5,50 5, 10,— 32,50 maand. 30,- Een voorstel om den huurprijs van een aantal woningen in Huurwjjzi- de oude stad en te Scheveningen te verlagen is in behandeling, gingen. Voorloopig werd door Burgemeester en Wethouders machtiging verleend tot verlaging van den huurprijs van 20 pereeelen. De mindere huuropbrengst per jaar van deze pereeelen be draagt dientengevolge f 1.565,20. Op 1 Januari 1936 bedroeg het aantal oude pereeelen in de Algemeen over- stad 164 en in Scheveningen 47. Op 31 December 1936 waren in zicht, de stad 161 en in Scheveningen 41 pereeelen bij de Stichting in beheer. In 1936 zijn in beheer aan de Stichting overgedragen in de Wijzigingen van oude stad 88 pereeelen, waarvan 71 nog voor verhuur in aan merking kwamen, in Loosduinen 2 pereeelen, beide nog voor verhuur geschikt, en in Oud-Scheveningen 27 pereeelen, welke alle voor verhuur in aanmerking kwamen. In de oude stad werden 74 pereeelen ontruimd. Eén perceel Ontruimingen, is begin 1936 verkocht. In Scheveningen werden 29 pereeelen ontruimd en, voor zoo ver dit mogelijk was, werd met de afbraak aangevangen. Overzicht van de in de jaren 1918 tot en met 1936 ontruimde en grootendeels afgebroken, aan de Gemeente toebehoorende pereeelen:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 381