34 Doodschouw. Wasscherüen. Drinkwater voorziening. Bad- en zwem inrichtingen. der Nederlandsch-Israëlietische gemeente 11 personen; der Nederlandsch Portugeesch-Israëlietische gemeente 3 per sonen; „Eik en Duinen’’ (oud) 795 personen, waarvan 693 uit ’s-Gra- venhage; „Nieuw-Eykenduynen” 1058 personen, waarvan 976 uit ’s-Gravenhage; der N ederduitsch-Hervormde gemeente te Loosduinen 28 per sonen; der Roomsch-Katholieke gemeente te Loosduinen 32 personen; „Ter Navolging” 1 persoon. De geneeskundigen bij den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst Jhr. F. A. van Suchtelen, W. P. Wolffen- sperger en J. S. van Solkema waren belast met het verrichten van de officieele doodschouw in de gevallen van overlijden, waarin geen schriftelijke verklaring van een geneesheer kon worden overgelegd. De officieele doodschouw vond 10 maal plaats. De Duinwaterleiding heeft een hoeveelheid van 11 843 672 m3 gefiltreerd water opgepompt. Per etmaal werd gemiddeld 32 360 m3 water afgeleverd. Het aantal aangesloten perceelen bedroeg op 31 December 133164. Nadere gegevens bevat het verslag der Duinwaterleiding (bijlage 13). In de 10 door de Stichting „Centraal Badbeheer” geëxploi teerde badhuizen werden in totaal 858 606, in het zwembad Zui- derpark 160191, in het Volkszeebad 164140 en in het zeebad Kijkduin 20141 baden genomen. Voor nadere gegevens betreffende de door de Stichting „Centraal Badbeheer” geëxploiteerde bad- en zweminrichtingen wordt verwezen naar het verslag dier Stichting (bijlage 14). Omtrent de particuliere bad- en zweminrichtingen kan het volgende worden medegedeeld. ’s-Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting. Het aantal ge nomen baden was 254 891. Het batig saldo bedroeg f 8.497,45. Bad- en Zweminrichting „De Regentes”. Het aantal genomen baden bedroeg 341789. Badhuis H. T. O. Het aantal genomen baden bedroeg 51254. Badinrichting van de Contrölewoningen. Het aantal genomen baden bedroeg 36259. Bij de Maatschappij „Zeebad Scheveningen” werden 91709 buiten- en 3176 binnenbaden genomen. Blijkens het verslag van de Coöperatieve Wasscherij U. A. sloot het boekjaar 1 Mei 193530 April 1936 met een batig saldo van f 2.017,89, terwijl het aantal leden toenam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 38