35 HOOFDSTUK VIII. openbare reinheid. VOLKSHUISVESTING. Het aantal -woningen nam met 749 toe en bedroeg op 31 De-Woningvoorraad cember 136306; het cijfer voor de verhouding tusschen het aan- enz. tal inwoners en dat van de woningen was op dien datum 3,57. In October stonden in de Gemeente 9 583 woningen leeg, d. i. 7,03 pCt. Door slooping vervielen 226, door verbouw 461 en door ontruiming na onbewoonbaarverklaring 100 woningen. Nadere gegevens omtrent een en ander zijn vermeld in het verslag van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht (bijlage 22) en in bijlage VI van de aflevering van December 1936 der Maandcijfers van het Gemeentelijk Statistisch Bureau. [Zie ook Op 31 December 1936 hadden de plantsoenterreinen der Parken en plant- Gemeente een totale oppervlakte van 529.74.66 ha, terwijl de soenen. oppervlakte van het Haagsche Bosch 106.00.00 ha bedraagt; per inwoner was alzoo 13,06 m2 beschikbaar. Op 24 Februari besloot de Raad tot wijziging en vernieuwing van de boombeplanting in de Sophialaan en op het Plein 1813. Voor nadere gegevens betreffende de parken en plantsoenen wordt verwezen naar het verslag der Gemeenteplantsoenen (bijlage 15). De totale hoeveelheid door den Reinigingsdienst verzameld Zorg voor de huisvuil bedroeg 471 069 m3, die van verzameld veegvuil 22 239 m3. Afgevoerd werden in totaal 145 392 ton vuilnis, waar van 125 355 ton naar Drente. De oppervlakte der straten en wegen in het reinigingsgebied bedroeg op 31 December 7 332 860 m2, de totale lengte van het rioolnet 623 403 m. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van den Reinigingsdienst (bijlage 16) en naar bladz. 15 van het verslag van den Dienst der Gemeentewerken (bijlage 23). De Raad stond op 25 Mei f 34.000,toe wegens overschrij ding van de kosten der verlenging van den rioolmond in zee. Het aantal door het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht Hinderwet, behandelde aanvragen in verband met de Hinderwet bedroeg 268; verleend werden 232 vergunningen. Bijzonderheden hieromtrent treft men aan in het verslag van genoemden Dienst (bijlage 22). De Raad besloot op 3 Augustus tot wijziging der Hinderwet- verordening. In 1936 werden geen gevallen van besmettelijke veeziekten Besmettelijke aangegeven. Voor de besmettelijke veeziekten, welke door den veeziekten, keuringsdienst van het Openbaar Slachthuis zijn waargenomen, wordt verwezen naar bladz. 13 van het verslag van dit Bedrijf (bijlage 12).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 39