Bijlage 19 Balans. 1.557,87 f f f Aan het College van Commissarissen der N.V. „Stedelijk Belang” te ’s-Gravenhage. 438,19 1.071,70 47,98 1.557,87 VERSLAG van de A'.T’. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang” te ’s-Gravenhage over het boekjaar 1936. Mijne Heeren, Wij hebben de eer U hierbij verslag uit te brengen over het dertiende boekjaar onzer Vennootschap. De exploitatieresultaten waren ook nu ongunstig. Terwijl het jaar 1935 een nadeelig saldo gaf van f 12.649,40, bedroeg het ver lies over 1936 f 29.473,46. Ter verklaring van dit ongunstig cijfer kan volstaan worden met een verwijzing naar den bij dit verslag gevoegden overzichtsstaat der huurinning 1), waaruit blijkt, dat in 1936 het totale huurverlies door leegstaan en oninbaar f 56.527,60, zijnde 32procent der bruto-huren, heeft bedragen. Per 31 December 1936 waren 124 van de 375 woningen onver huurd. Bij de cijfers der jaarrekeningen wordt de volgende toelich ting geboden: a. A c t i v a. Kas en Kassier Deze post bestaat uit: Kasgelden Saldo Postchèque- en Girodienst Rek.-courant bij S. en V. Niet afgedrukt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 401