19 2 2.025,28 f Huren f 40.559,75 f Bouwterrein 18.547,56 f f 1) Niet af gedrukt. f Gereserveerd voor huurderving f 4.715,78 1.190,50 3.525,28 1.500,— 2.025,28 1,- 11.900,— 6.646,56 18.547,56 f Per 31 December 1936 bedroeg de achterstand en was vooruitbetaald Betreft gronden te Kijkduin gelegen. Op de koopsom werd geen rente bijgeschreven. Het verkoopcontract werd in 1936 ont bonden, daar de koopster hare verplichtingen niet kon nakomen. Een vergoeding van f 700,werd bedongen, welke in maande- Ijjksehe termijnen ad f 50,—, ingaande 15 April 1937, zal worden voldaan. Aangezien ook deze vordering dubieus wordt geacht en ter zake kosten aan den juridischen adviseur verschuldigd zijn, is deze vordering niet op de balans opgenomen. Gebouwen, eigen exploitatief 1.289.564,40 Een staat, vermeldende een specificatie van het huizenbczit, is aan dit verslag toegevoegd J). In 1936 zijn aangekocht: 2 woningen en 1 garage aan de Ranonkelstraat Nos. 17/21; 1 heerenhuis aan den Harstenhoek weg No. 6; 16 woningen aan de Azaleastraat, Nos. 34/36, 96 t./m. 102, 108 t./m. 126; 6 woningen aan de Thomas-Schwenckestraat Nos. 32/42; 4 woningen aan de Haverschmidtstraat Nos. 13/19. Laatstgenoemde woningen zijn direct na den aankoop weder verkocht. Winst f 405,05. In het verslagjaar is op de gebouwen niets afgeschreven. Gebouwen, exploitatie voor derden Betreft de perceelen: Prinsegracht 13/13 a en Jan-Hen- drikstraat Nos. 97/99 Kazernestraat Nos. 54/54 a Treilerweg 41 VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 402