19 3 3.607,02 f f f 100.000,— f f f 1.212.840,— f 13.035,54 f b. Passiva. Aandeelenkapitaal. Nog te storten Hypotheken Saldo 1 Januari 1936 Daarop afgelost in 1936 Nieuw gesloten leeningen op in 1936 aangekochte panden 500.000,— 400.000,— 25.561,64 12.649,40 12.912,24 10.260,63 743,72 2.031,19 13.035,54 624,27 1.708,65 1.274,10 3.607,02 Exploitatie voor rekening van derden Expl. Kazernestraatf Prinsegracht/J. - Hendrikstr. Nog te berekenen erfpachtscanon f 1.139.765,— 6.925, f 1.132.840,— In 1936 is op de aandeelen f 50.000,bij gestort, nl. f 40.000,— op de aandeelen der gemeente ’s-Gravenhage en f 10.000,op de aandeelen der Maatschappij „Laan van Meerdervoort”. Op de storting der Gemeente heeft betrekking het Raadsbesluit van 7 September 1936, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Pro vincie Zuid-Holland bij besluit van 22 September 1936, No. 230. Reservefondsf 12.912,24 Saldi ultimo 1935 Af: nadeelig saldo 1935 80.000,— f 1.212.840,— Koopsommen gebouwen voor derden in exploitatie f 18.547,56 Zie specificatie van den actiefpost: „Gebouwen, exploitatie voor derden”. Maatschappij „Laan van Meerdervoort” 28.000,— Door deze Maatschappij tegen 5 pCt. rente verstrekte kas middelen, welke dadelijk opeischbaar zijn. Crediteuren Nog te betalen erfpachtscanon f restaur.kosten onderh.kosten f VERSLAG DEB N.V. „STEDELIJK BELANG”. Jf F“

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 403