4 19 Verlies- en Winstrekening. 61.897,05 f 29.087,40 f 34.884,30 f f f f 1.125,— f f f f Erfpachtscanon Belastingen Assurantie Balans 1 Jan. 1936 Kwitantiezegels Restitutie 117.424,45 2.025,28 119.449,73 60.142,36 1.754,69 61.897,05 17-701,48 430,90 2.020,96 2.181,15 117.268,58 f c. Lasten. Renterekening Deze post is samengesteld uit: Rente hypothecaire geldleeningen f kasmiddelen f d. Baten. Huuropbrengstf 117.268,58 Zie hurenstaat. De daarin opgenomen cijfers zijn inclusief kwitantiezegels. Ontvangen huur volgens staat Balans 31 December 1936 Onderhoud. Hierin is begrepen f 4.348,75 wegens kosten van beheer en autogebruik, berekend door de Maatschappij „Laan van Meer- dervoort”. De restauratie van leegstaande woningen vereischte ook in 1936 zeer belangrijke bedragen. Algemeene onkosten Registratierecht aandeelen Bij bovenstaande posten wordt opgemerkt, dat in de uitgaaf voor algemeene onkosten f 992,06 is begrepen voor inrichting van een archief, terwijl het registratierecht verschuldigd was over het bedrag, dat op de aandeelen is bijgestort. f 1.977,24 196,20 7,71 VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”. J) Niet afgedrukt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 404