19 5 f 405,05 29.473,46 ’s-G ravenhage, Mei 1937. Gebouwen, winst bij verkoop Winst bij verkoop perceelen Haverschmidtstraat. Verliesf De Gedelegeerde Commissarissen, H. P. C. ZANEN. P. BAKKER SCHUT. In den aanhef van dit verslag is gewezen op de oorzaak van dit verlies. Ter gedeeltelijke dekking daarvan kan de reserve ad f 12.912,24 worden aangewend, waarna f 16.561,22 ongedekt over blijft, dat naar de verlies- en winstrekening 1937 dient te worden overgebraeht. Wij adviseeren Uw College de hierbij overgelegde jaarreke ningen goed te keuren en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen, van het verlies ad f 29.473,46 een bedrag ad f 12.912,24 ten laste van het Reservefonds te brengen en het resteerende verlies ad f 16.561,22 naar de rekening 1937 over te brengen. Overeenkomstig bovenstaand voorstel werd door de alge meene vergadering van aandeelhouders op advies van den Raad van Commissarissen op 11 October 1937 besloten, de balans en winst- en verliesrekening goed te keuren en van het nadeelig saldo ad f 29.473,46, f 12.912,24 ten laste van de reserve te brengen en het restant-verlies ad f 16.561,22 over te brengen naar de reke ning 1937. De Raad van Commissarissen was op 31 December 1936 aldus samengesteld: M. Vrijenhoek, F. N. V. Quant, P. Bakker Schut, W. Henss, M. Zanen, H. P. C. Zanen en G. C. Corporaal. VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 405