36 Onteigening. Gemeente- en vereenigings- woningen. Contrêle- woningen. N.V. Mü. „Stede lijk Belang”. bladz. 42 van het verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (bijlage 17).] Op 31 December 1936 bedroeg het aantal door de Gemeente in het belang der volkshuisvesting gebouwde en aangekochte woningen 7 991; bovendien werden 202 oude woningen door de Gemeente geëxploiteerd. Het aantal woningen, gebouwd door toegelaten vereenigingen en stichtingen, was op 30 November van het verslagjaar 7159. Van de Gemeente- en Vereenigingswoningen stonden in October 771 of 5,09 pCt. leeg. Voor verdere gegevens hieromtrent wordt verwezen onder scheidenlijk naar het uittreksel van het verslag der Stichting „Centraal Woningbeheer” (bijlage 18) en het verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (bijlage 17). Bij Raadsbesluit van 20 Januari werden minimum-huur- prijzen vastgesteld voor een aantal pereeelen in oud-Scheve- ningen en aan den N.-W.-Buitensingel. Op 9 Maart besloot de Raad tot huurverlaging voor 32 winkelwoningen enz. en tot vaststelling van minimum-huur- prijzen voor een aantal woningen aan de Turfmarkt, de Hout markt en de Hekkelaan. In zijn vergadering van 30 Maart stelde de Raad minimum- huurprijzen vast voor een aantal woningen aan de van-Boecop- straat, den N.-W.-Buitensingel en in oud-Seheveningen en voor een woning aan de Gevers-Deynootstraat (L.). Bij Raadsbesluit van 13 Juli werd besloten tot huurverlaging voor 4 599 Gemeentewoningen. Op 19 October stelde de Raad minimum-huurprijzen vast voor een aantal pereeelen, gelegen aan de Vuurbaakstraat, de Schedel- doekshaven, den N.-W.-Buitensingel, de Sleedoornstraat en den Haagweg (L.). Bij Raadsbesluit van 24 Augustus is de Stichting „Oontröle- woningen” opgeheven. Burgemeester en Wethouders hebben het beheer en de exploitatie van de eontrêlewoningen opgedragen aan de Stichting „Centraal Woningbeheer”. Op 31 December waren in de contrólewoningen 53 gezinnen met in totaal 305 personen gehuisvest. Bij vonnissen der Arrondissements-Rechtbank van 2 April, 28 Mei en 31 Juli 1936 werd de onteigening uitgesproken van pereeelen, gelegen aan en nabij de Vuurbaakstraat, zulks ter uitvoering van het ontworpen saneeringsplan ter plaatse. De schadeloosstellingen beliepen in totaal een bedrag van f 22.500, Deze onteigening was op het einde van 1936 geheel af gewikkeld. De N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang” waarvan het verslag als bijlage 19 is opgenomen bezat op 31 December 1936 375 woningen. De Raad besloot op 7 September tot bij storting door de Ge meente van 10 pCt. of f 40.000,— op haar aandeel in het aan- deelenkapitaal der N. V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 40