20 4 Toelichting op de Balans en de Verlies- en Winstrekening. A. Balans. f 1.064.056,78 f 1.064.056,78 Als Reserve voor Waardeverschillen gronden is geboekt de Leeningsschuld bedraagt f 1.344.056,78 280.000,— Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting in reke- ning-courant. Saldo van door de Vennootschap op 31 December 1936 verschuldigde bedragen in rekening-courant. Onkosten. Op 31 December 1936 nog te betalen premiën en kosten. Actief. Gronden „Meer en Bosch" c.a. De boekwaarde (kostprijs) is gesteld op het bedrag, voorkomende in de balans per 31 December 1935, verhoogd met de over 1936 bijgesehreven rente en kosten. Debiteuren. Op 31 December 1936 van de gemeente ’s-Gra- venhage te vorderen kapitaalverstrekking. Passief. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal der Ven nootschap bedraagt f 280.000,-verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 56.000,— en is geheel geplaatst en volgestort. Reserve voor Waardeverschillen gronden. Verschil tusschen de boekwaarde der gronden op het tijdstip van overneming der aandeelen door de Gemeente en de N.V. „Laan van Meerder- voort” en den prijs, welke voor deze aandeelen werd betaald. Dit bedrag onderging in 1934 wijziging als gevolg van de overname van het aandeel der N.V. „Laan van Meerdervoort” door de Gemeente. Leeningsschuld. Bedrag van de in den loop der jaren door de Gemeente gefourneerde gelden wegens verliezen op de exploi tatie, bijschrijving van rente, overnamesom aandeel Mij. „Laan van Meerdervoort”, kosten van aanleg e.d. Ter nadere toelichting diene, dat de gemeente ’s-Gravenhage als eenige aandeelhoudster bij de Vennootschap is betrokken tot het totaal bedrag van den kostprijs van den grond, zijnde het Maatschappelijk Kapitaal bedraagt 260.504,87 803.551,91 VERSLAG VAN DE N.V. „MEER EN BOSCH”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 410