21 4 Toelichting op de Balans en de Verlies- en Winstrekening. A. Balans. Actief. Gronden „Ockenburgh” c. a. In verband met de overeenkomst, aangegaan met de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort”, is het grondenbezit, hetwelk bij het aangaan der overeenkomst eigendom van de Vennoot schap was, in 4 complexen verdeeld, nl. complex A, A1, B en D, waarvan afzonderlijk de boekwaarde (in dit geval kostprijs) is vermeld. Als boekwaarde (kostprijs) is, overeenkomstig vorige jaren, gesteld het bedrag, voorkomende in de Balans per 31 De cember 1935, verhoogd met de over 1936 bijgeschreven rente. De in 1929 van Mevrouw Chr. RoloffRueb aangekochte per- ceelen zijn, evenals de in 1930 aangekochte gronden van de N. V. Westlandsche Drinkwaterleiding-Maatschappij, respec tievelijk als complexen E en F, afzonderlijk vermeld. Ten aanzien van de in de Balans vermelde oppervlakte zij voorts opgemerkt, dat hierbij buiten beschouwing is gebleven een oppervlakte van 47729 m2, waarvan de waarde op nihil is gesteld, aangezien deze perceelen, als bestemd voor openbare straat, door de eigenaren van aangrenzenden grond, allen koo- pers van reeds vroeger door de Vennootschap overgedragen grond, reeds zijn betaald geworden. Huren en Pachten. Op 31 December 1936 te vorderen huren. Waarborgsom. Onder dit hoofd is geboekt een ingevolge een met Delfland aangegane overeenkomst gestorte waarborgsom, bestaande uit een inschrijving op het Grootboek N. W. S. Debiteuren. Op 31 December 1936 van de gemeente ’s-Graven- hage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” te vorderen kapitaal- verstrekking. Passief. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal der Vennootschap bedraagt f 600.000,.verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 120.000,en is geheel geplaatst en volgestort. Reserve voor Waardeverschillen gronden. Verschil tusschen de boekwaarde der gronden op het tijdstip van overneming der aandeelen door de Gemeente en de N.V. „Laan van Meerder voort” en den prijs, welke voor deze aandeelen werd betaald, welk verschil werd verhoogd met de sedert 1931 bijgeschreven bedragen wegens rente van aandeelenkapitaal en reserve voor waardeverschillen gronden. Leeningsschuld. Bedrag van in den loop der jaren door de Gemeente en de N.V. „Laan van Meerdervoort” bovendien gefourneerde gelden wegens verliezen op de exploitatie, gedeel- VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 415