By lage 22 B. Ver- en Bijbouw. Een kerkgebouw voor de Vrijzinnig Christelijke Gemeen schap aan de Groot-Hertoginnelaan. In den hierna volgenden staat wordt over de laatste 6 jaren, Bouwstatistiek. in geldelijke bedragen, een overzicht gegeven van den omvang van het bouwbedrijf. VERSLAG van het Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht van 's-Gravenhage over het jaar 1936. Belangrijke bouwwerken. Op 31 December waren onder den Directeur werkzaam 75 Personeel, personen, waarvan één was tewerkgesteld bij de Schoonheids commissie. Voltooid werden de navolgende belangrijke bouwwerken: A. Nieuwbouw. Een flatgebouw aan de van-Hogenhoucklaan en de van-Wijn- gaerdenstraateen flatgebouw aan den Waalsdorperweg; een flatgebouw aan de van-Soutelandelaan; het kantoorgebouw voor den Pensioenraad aan den Benoordenhoutscheweg; het kantoor gebouw voor de N.V. Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Depo- sitobank aan de Rijnstraat; een kantoorgebouw aan de Zee straat; een magazijn en kantoorgebouw aan de le- en 2e-van-der- Kunstraat; een complex militaire gebouwen als magazijnen dienstwoningen, hospitaal en ziekenstallen voor paarden aan den Waalsdorperweg; een kerkgebouw voor de Vrijzinnig Her vormde Gemeente aan de Beeklaan; een kerkgebouw voor de Christelijk Gereformeerde Gemeente aan het Pomonaplein; een kerkgebouw voor de Ned.-Hervorcnde Gemeente aan de Goever- neurlaan. Verslagjaar. f f n n n r n n n 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Voltooide bouwwerken. 28.400.000 32.100.000 20.800.000 20.300.000 16.400.000 7.600.000 f n n n 34.100.000 17.300.000 19.300.000 14.500.000 6.900.000 6.000.000 8.800.000 8.100.000 6.700.000 3.800.000 3.300.000 2.500.000 Nog in uitvoering zynde bouwwerken. Bouwwerken, waar voor vergunning, doch nog niet in uitvoering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 418