22 2 Woning- statistiek. Nadere gegevens omtrent het bouwbedrijf zijn opgenomen in de navolgende staten. In den nieuwbouw werden in het afgeloopen jaar door parti culieren voltooid 1338 woningen. Voor rekening van de Ge meente en toegelaten vereenigingen kwamen in het afgeloopen jaar geen nieuwe woningen tot stand. De zuivere toeneming van het totaal aantal woningen, dus na aftrek van die, welke door slooping, her- en verbouw, ver andering van bestemming en ontruiming na onbewoonbaarver- klaring kwamen te vervallen en met bijtelling van die, welke door splitsing en veranderd gebruik van pereeelen en perceels- gedeelten ontstonden, bedroeg 749. Nog in uitvoering (nieuwbouw) waren op het eind van December 802 woningen, alle voor rekening van particulieren. Het aantal woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend doch welke eind December nog niet in uitvoering waren, bedroeg 326. VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Nieuw- en herbouw. Ver- en bebouw. In den loop van 1 9 3 6. 33 805 502 24 Ver- en bebouw. Nieuw- en herbouw. Totaal 1 1 In uitvoering Betr. aantal perceel en Nog niet in uitvoering Betr. aantal pereeelen Sloopingen Betr. aantal pereeelen Pereeelen voltooid Bouwverg. verleend. Betr. aantal pereeelen Bouwverg. ingetrokken Betr. aantal pereeelen Aan het eind van 1936 loopende bouwvergunningen. Speculatie- en andere particuliere bouw. Speculatie- en andere particuliere bouw. 93 321 128 373 178 411 5 45 23 63 18 18 28 54 Speculatie- en andere particuliere bouw. Speculatie- i en andere particuliere i bouw. 156 217 274 342 118 125 703 800 65 71 21 32 11 13 10 12 I Bouw door Riik, Prow, I Gem. en Toe gelaten i Vereenigingen. 2 2 42 233 35 52 39 133 Bouw- door i Ryk, Prov., Gem. en Toe gelaten Vereenigingen. Bouw door Rijk, Prov., i Gem. en Toe- gelaten Vereenigingen. Bouw door Rijk, Prov., I I Gem. en Toe- gelaten i Vereenigingen. vergunningen pereeelen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 419