37 verordening. Uitbreidings plannen en bebouwings- voorschriften. verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Op het einde van 1936 bedroeg het aantal woningen der „Ver- Vereeniging tot eeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse” 699. Het aantal veranderingen in de huurders bedroeg 108 (15,45 gemiddeld over 19041913 8,41 Het verbouwen der woningen aan de Hoefkade kwam in het verslagjaar geheel ge reed. Aan gewoon onderhoud der woningen werd uitgegeven f 43.721,35. De Vereeniging telde 70 leden. De Vereeniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen” bezat Vereeniging v. op 31 December 1936 508 woningen, w.o. 6 winkelwoningen. Het Volkshuisves- aantal bewoners bedroeg op denzelfden datum 1 375. Op het einde ting van het jaar waren 60 woningen en 1 winkelwoning onverhuurd. Krachtens art. 25, lid 1, der Woningwet werden 193 wo ningen onbewoonbaar verklaard. „Nuts woningen”. Onbewoonbaar- verklaring. Een Verordening tot wijziging van de Bouw- en Woonver- Bouw- en Woon- ordening werd door den Raad vastgesteld op 1 December. Daarbij werd art. 120 in dien zin gewijzigd, dat Burgemeester en Wethouders thans een grootere bevoegdheid hebben tot het stellen van eischen in het belang van de gezondheid en van de veiligheid en ter voorkoming van hinder. De Raad besloot tot: algeheele herziening van het uitbreidingsplan „Binokhorst” (9 Maart); gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan Benoorden- houtschewegWassenaarscheweg, voor zooveel betreft gronden, gelegen tussehen den Benoordenhoutseheweg en de Roelofs- straat, met vaststelling van bebouwingsvoorschriften (3 Aug.); herziening van het uitbreidingsplan RustenburgOostbroek, voor zooveel betreft terreinen onderscheidenlijk gelegen aan de Lunterenstraat en aan de Voorthuizenstraat (24 Augustus). Vastgesteld werden de volgende verordeningen ex art. 43 der Woningwet: Verordening tot vaststelling van rooilijnen en tot regeling van den aard der bebouwing en het gebruik van gronden, ge legen aan de van-Bleiswijkstraat (30 Maart); Verordening op de bebouwing en het gebruik van grond, gelegen aan de Doornstraat (3 Augustus); Verordening tot vaststelling van rooilijnen en tot regeling van de bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen aan de Groningschestraat en den Gevers-Deynootweg (3 Augustus); Verordening tot vaststelling van rooilijnen en tot regeling van de bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen aan de Visschershavenstraat, de Vuurbaakstraat en den Zeekant (19 October); Verordening, houdende bijzondere voorschriften voor de be bouwing van terreinen, gelegen aan het Veluweplein, de Hoef kade en den Marktweg (21 December).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 41