1 1 «Y I 22 22 i 1 i I -1 - 5 4 Totaal aantal woningen naar de si e huurklassen, eind December 1936. 1 g -r 7 7 i 15] 31] woningen, onbewoonbaar- verklaring enz. Gezamen- lijk totaal week- en jaarhuur- klassen. 5 *T i *T 8 8 *7 7 7 s. 7 7 7 8 8 Cd 7 7 7 7 In bijlage VI van de Maandcijfers van het Gemeentelijk Sta tistisch Bureau over December 1936 worden over de in 1936 gehouden telling van leegstaande woningen uitvoerige beschou wingen gegeven. Door opneming van het verloop der huren van bijna 4000 woningen werden omtrent de wijzigingen van de huren van woningen voor de arbeidende klasse en den kleinen middenstand gegevens verkregen, welke het Gemeentelijk Statistisch Bureau heeft bewerkt (bijlage van de Mei- en de October-aflevering 1936 der Maandcijfers) en waarvan dit Bureau gebruik maakt bij de berekening van de wijzigingen in de kosten van het levens onderhoud. Voorts werden ten behoeve van de woningstatistiek nagegaan de wijzigingen in de huren van particuliere woningen bij ver huizing en vestiging binnen de Gemeente. Hierbij werd weder om, in aansluiting op het eerste desbetreffende onderzoek in het 2e halfjaar 1935, voor de beide jaarhelften een onderzoek inge steld naar de redenen van verhuizing en werden de huren der betrokken woningen met die der verlaten woningen vergeleken. Uitvoerige beschouwingen hieromtrent zijn als bijlagen gevoegd bij de Maandcijfers van het Gemeentelijk Statistisch Bureau (Juli-aflevering 1936 en Februari-aflevering 1937). 12 I 19 In verband met de uitnoodiging van den Minister van Sociale Zaken d.d. 1 December 1936 o.m. aan het gemeentebestuur van ’s-Gravenhage tot het doen verstrekken van gegevens voor het samenstellen van een huurstatistiek door het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden voorbereidende werkzaamheden ver richt. Op grond van de Bouw- en Woonverordening werden 24 Verbetering van aanschrijvingen tot het aanbrengen van verbeteringen uitge vaardigd. Krachtens artikel 25, lid 1, der Woningwet werden 193 woningen onbewoonbaar verklaard. Ten aanzien van 169 wonin gen werd tegen de onbewoonbaarverklaring beroep ingesteld. Voor 53 woningen werd de onbewoonbaarverklaring gehand haafd. Aan het einde van het verslagjaar was de beslissing op het beroep voor de overige 116 woningen nog niet bekend. Wegens ontruiming na onbewoonbaarverklaring werden 100 woningen van den voorraad afgevoerd. Door slooping, ver bouwing en verandering van bestemming werden bovendien 289 slechte woningen aan den voorraad onttrokken. Van de 1187 na 1920 onbewoonbaar verklaarde woningen waren er eind December nog 21 bewoond. 7 7 i d i fe Jr ■g 1 1 5 s 5 VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. JAARHUURKLASSE. WEEKHUURKLASSE. SOORT VAN DE WONINGEN. 12 2 1 1 2 4 1 1 067 23 2 38 33 9 129 8 47 10 30 44 274 372 SI 674 195 605 136 306 60 206 38 24 Totaal 272 I i 4 2 970,3 741 Hof jeswoningen (beneden) Hof jeswoningen boven) Hofjeswoningen (heel) Souterrain woningen Belétagewoningen Benedenwoningen Bovenwoningen le-Etagewoningen 2e-Etagewoningen 3e-Etage- en hooger gelegen woningen Eengezinshuizen Flatwoningen Woningen met nering of bedrijf 9 11 1 1 7 8 13 14 7 20 1 14 25 1 22 15 69 22 22 46 36 363 63 14 6 34 6 608 30| 25 415 46 345 1 908 1 027 1 075 1 320] 96 943 1 112 33 155 16 6 4 28 345 366 86 192 1 094 106 93 28 065 23 245 22 209 21 958 490 20 135 793 8 998 492 645 4 553 110 93 29 369 24 428 22 377 22 697 513 21 184 793 9 052 1 2 14 22 I 1 i 56 118 26 7 1 16 11 10 2 12 bo 2 1 13 82 707 i_ 30 13 3 11 2 76 I ei C-l o'i CM Cd LO cf S CM 2 CO I. co I. co' 00 8 I et 32 81 21 30 1 64 I cT cf HO Cd i 580 1 669 88 79 8 1 1 360 1 047 54 36 6 29 735 3 29 5 37 236 13 11 4 6 31 41 340 13 1 1255 2 375 2 538 1 158 2 009 2 166 44 I 43 172 1 867 1 461 158 229 44 819 1 457 388 1540 2 1 35,2 079 1 571 66 15 57 4411 692 1! 472| 558 i: 92 1 1073 2 052 2 382 404 335 18 1 105 1 203 3 807 2 666 3 355; 8 6 2 1 18 12 7 5 0661 4 844' 3 269(3127 2 493 1 593 3 946] 2 375: 1 471’1 410 2 298 2 781 5 573] 4 986! 2 53111643 5 195| 4 705! 2 405 1 657 1 034 200 732 45! 154 482 6! 12 168] 634 1' x 28 146| 64 I 24 111] 159' I 398 |1 41611 002 31 2' 367 ■6 096 9 81619 841(20 988]18 244(11 011 8 673 8 197 7 273,4 71U6 679*4 006U 807!l 286,2 209 127 464

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 421