22 6 Huisnummering. Hierin zijn begrepen de gebreken, -waarop de eerder genoemde klachten betrekking hebben. Tot stand gebracht werden 119 aansluitingen van bestaande woningen op het Gemeenteriool; opgeruimd werden 42 beer putten. Een rooster, als bedoeld in artikel 108 2 der Bouw- en Woon verordening, werd ook in 1936 nog niet vastgesteld. Op aanschrijvingen, gegrond op de artikelen 116 en 117 der Bouw- en Woon verordening, werden van ongedierte gezuiverd 106 woningen en het huisraad in 101 woningen. Door onder- handsche bemoeiing werden voorts nog van ongedierte gezui verd 39 woningen en het huisraad in 34 van deze woningen. Bij door den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst ingesteld onderzoek werden ongegrond bevonden de klachten over besmet ting met ongedierte van 574 woningen en van het huisraad in 539 -woningen. Door den Keuringsdienst van Waren werden 2 aan pompen Zorg voor drink en werkwater. ontleende monsters water onderzocht; één monster werd af gekeurd. In één geval werd bemiddeling verleend bij een geschil tussehen den eigenaar en den huurder van eene woning over het afsluiten van de waterleiding. De aansluiting werd hersteld. Op grond van de artikelen 92 en 125 der Bouw- en Woon- verordening werd verlichting gevorderd van 20 portieken. Voor 418 nieuw gebouwde perceelen werden 1110 huisnum mers vastgesteld. Met toepassing van artikel 70 der Woningwet deed het Gemeentebestuur viermaal voorzieningen treffen. Het Gemeentebestuur heeft slooping bevolen van 49 in bouw- valligen staat verkeerende perceelen. Ingekomen en behandeld zijn 1318 klachten over bouw- en onderhoudsgebreken. VEKSUAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Onderzoek van gebouwen en woningen. Openbare ver lichting. loozingen en rioleeringen (hersteld of vernieuwd) loozingen ontstopt voorzieningen tegen lekkage en vocht schoorsteenen hersteld of vernieuwd veiligheid kunstverlichting portieken gezondheid bemoeiingen van algemeenen aard onderhouds- en uitbreidingswerken ongegronde of niet voor bemoeiing vatbare klachten Onderhandsche bemoeiing had plaats met betrekking tot: 298 66 150 1 120 67 39 102 98 1 117 467 Te zamen 3 524

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 422