22 7 regelingen betreffende be bouwing en rooilünplan- nen. Wegens verbouwing en vernummering van pereeelen en nummering van pereeelen waar deze ontbrak, vermeerderde het aantal huisnummers met 151. Geschouwd werden 30 woonwagens en 30 woonschepen. Schouw van woonwagens en woonschepen. Artikel 120 van de Bouw- en Woonverordening werd in dien Bouw- en Woon zin gewijzigd, dat Burgemeester en Wethouders thans een verordening, grootere bevoegdheid hebben tot het stellen van eischen in het belang van de gezondheid en van de veiligheid en ter voor koming van hinder. Andere partieele wijzigingen van genoemde verordening kwamen niet tot stand. Bij beroep heeft de Gemeenteraad gehandhaafd twee beslui- Beroep op den ten, waarbij bouwvergunning werd geweigerd, één besluit, Gemeenteraad, waarbij bouwvergunning werd verleend onder voorwaarde van opruiming van het gebouwde binnen een bepaalden tijd, en twee besluiten, waarbij vergunning werd geweigerd tot het aanbrengen van reclame-voorwerpen. Eén besluit, waarbij bouwvergunning werd geweigerd, en twee besluiten, waarbij vergunning tot het aanbrengen van een reclame voorwerp werd geweigerd, werden bij beroep op den Gemeenteraad vernietigd. Niet-ontvankelijk werden verklaard één beroep tégen het weigeren van eene bouwvergunning en drie beroepen tegen afwijzende beschikkingen op verzoeken tot het aanbrengen van een duiventil. Ten aanzien van het Raadsbesluit, waarbij het beroep tegen het weigeren van de bouwvergunning niet-ontvankelijk werd verklaard, werd door den belanghebbende vernietiging verzocht aan Hare Majesteit de Koningin. Eene beslissing omtrent dit verzoek is nog niet bekend. Eén beroep tegen de weigering van eene bouwvergunning werd door den Gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen en één beroep met betrekking tot de weigering van eene bouw vergunning werd ingetrokken. De Gemeenteraad heeft vastgesteld en Gedeputeerde Staten Afzonderlijke hebben goedgekeurd: een Verordening tot vaststelling van rooilijnen en tot rege ling van den aard der bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen aan de van-Bleiswijkstraat; een Verordening op de bebouwing en het gebruik van grond, gelegen aan de Doornstraat; een Verordening tot vaststelling van rooilijnen en tot rege- VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 423