22 8 Hinderwet ling van de bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen aan de Groningschestraat en den Gevers-Deynootweg. De Gemeenteraad heeft voorts vastgesteld: een Bebouwingsverordening, behoorende bij het plan tot herziening van het plan van uitbreiding „Benoordenhoutsche- weg-Wassenaarscheweg”, betreffende terreinen, gelegen tus- schen den Benoordenhoutscheweg en de Roelofsstraat; een Verordening tot vaststelling van rooilijnen en tot rege ling van de bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen aan de Visschershavenstraat, de Vuurbaakstraat en den Zeekant; een Verordening tot vaststelling van rooilijnen voor het bouwblok, begrensd door den Waalsdorperweg, de van-Aken straat, de Stalpertstraat en de van-der-Aastraat een Verordening, houdende bijzondere voorschriften voor de bebouwing van terreinen, gelegen aan het Veluweplein, de Hoef- kade en den Marktweg. De voorbereiding van bovengenoemde regelingen had plaats in samenwerking met den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Het aantal behandelde aanvragen om vergunning volgens de Hinderwet bedroeg 268; verleend werden 232 vergunningen. Krachtens artikel 4 onder le. der Hinderwet werden met kennis geving 7 inrichtingen opgericht. In den hierna volgenden staat is een overzicht opgenomen van de verschillende inrichtingen, waarop de vergunningen betrekking hebben, of welke na kennisgeving werden opgericht, gesplitst naar de oprichting van nieuwe en de wijziging of uit breiding van bestaande inrichtingen. VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 424