22 9 Onder de inrichtingen, vermeld onder IV, zijn 44 inrichtingen voor ondergrondsche bewaring van benzine. In gekomen zijn 245 klachten, gedeeltelijk geen hinderwets- inrichtingen betreffende. Hiervan waren er 106 ongegrond en niet voor bemoeiing vatbaar; in de overige gevallen werden de vereischte voorzieningen getroffen. Krachtens de Electromotorenverordening werden de navol- Electromotoren- gende vergunningen verleend: 14 voor drukkerijen; 21 voor verordening, houtbewerkings-inrichtingen; 40 voor koelinriehtingen6 voor wasch- en strijkinrichtingen84 voor schoenmakerijen en schoenreparatie-inrichtingen; 10 voor confectie-, lingerie- en borduur-inrichtingen en kleermakerijen; 1 voor een melk inrichting. Krachtens de Garageverordeuing werden 195 vergunningen Garageverorde- verleend. ning. VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Aantal SOORT VAN DE INRICHTINGEN. Totaal. 126 281 155 60 2 2 6 Totaal 501 273 228 f XIII. Eesten tot verschillende doeleinden XVII. Steenhouwerijen en -zagerijen en kuiperijen oprich tingen. 10 4 2 uitbrei dingen. 1 1 18 6 1 7 1 48 11 2 21 7 5 114 2 30 5 1 54 2 11 3 3 I. Inrichtingen hjj welke stoom, gassen of dampen van hooge spanning worden gebezigd, de inrich tingen tot voortbrenging van ijs of koude door ammoniak, aether of samengeperste lucht en die tot vervaardiging van koolzuurhoudende wate ren, alsmede de inrichtingen, gedreven door één of meer electromotoren, met een gezamenlijk ver mogen van meer dan 2 P.K IV. Inrichtingen bestemd tot verwerking en bewa ring van vluchtige producten V. Gasfabrieken VI. Inrichtingen bestemd tot verwerking en bewaring van vetten en harsen VII. Inrichtingen bestemd tot bewaring king van afval VIII. Brouwerijen IX. Bakkerijen en zuivelfabrieken X. Rookerijen en zouterijen van dierlijke stoffen XI. Kalkblusscherijen enz XII. Metaalsmelterjjen en gieterijen, smederijen, koper en blikslagerijen en verwer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 425