By lage 23 VERSLAG van den Dienst der Gemeentewerken van 's-Gravenhage over het jaar 1936. I. BEHEER. Het bedrijf der Gemeentewerken werd beheerd door Burge meester en Wethouders, bijgestaan door een Raadscommissie, samengesteld uit de Heeren Dr. W. J. Hartmann, J. J. van Langen, Mr. Tj. Mobach, F. N. V. Quant, Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck en J. W. v. d. Akker, terwijl de Wethouder van Openbare Werken, Ir. L. J. M. Feber, als voorzitter optrad. In de vacature, ontstaan door ontslagneming van den heer Dr. W. J. Hartmann, werd in de Raadsvergadering van 22 Juni 1936 benoemd de heer A. Folmer. In de Raadsvergadering van 7 September 1936 werden tot leden der commissie benoemd de heeren J. J. van Langen, Mr. Tj. Mobach, F. N. V. Quant, Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, J. W. v. d. Akker en A. Folmer. II. Personeel. Het korps ambtenaren bij het bedrijf der Gemeentewerken Ambtenaren, bestond op 31 December 1936 1) uit 1 (1) Directeur, 129 (131) technische- en 90 (92) administratieve ambtenaren, totaal 220 (224) ambtenaren. Het totaal aantal werklieden bedroeg op 31 December 1936 Werklieden. 723 (672), waarvan 92 werklieden halve weken dienst deden. Dit aantal omvat 492 (505) in vasten dienst, 167 (111) in tijde- lijken en lossen dienst, waarvan 92 (53) met halven weekdienst, 62 (49) reservisten, 2 (2) bij den Dienst gedetacheerden en 0 (5) wachtgelders. In het totaal is begrepen het personeel van den schoonmaakdienst, 155 (160) personen en wel 112 (115) mannen en 43 (45) vrouwen, waarvan 83 (83) in vasten dienst, 40 (24) in tijdelijken en lossen dienst, 32 (49) reservisten en 0 (4) wacht gelders. I Dc tusschen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op den toe stand op 31 December 1935.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 426