23 4 III. GEBOUWEN c.a. TEN BEHOEVE VAN HET BEDRIJF. Werken. Ten behoeve van de gebouwen c.a. van het bedrijf werden slechts onderhoudswerkzaamheden verricht. IV. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. Ten aanzien van de in 1936 uitgevoerde werken dient in de eerste plaats het navolgende te -worden vermeld. Ter voorbereiding van de feesten ter gelegenheid van het vorstelijk huwelijk moesten door den Dienst op korten termijn vele omvangrijke werkzaamheden worden verricht, die van het daarbij betrokken personeel de grootst mogelijke toewijding en werkkracht vorderden. Bij de uitvoering dezer werkzaamheden is er steeds naar gestreefd de kosten voor de Gemeente zooveel mogelijk te beperken, zonder aan een waardige uitvoering ook maar iets te kort te doen. De waardevermindering van den gulden was voor het bedrijf van Gemeentewerken in het afgeloopen jaar niet van beteekenis. Wel werd door eenige aannemers, die werken voor de Gemeente in uitvoering hadden, na het desbetreffende Regeeringsbesluit een poging aangewend om zich ten opzichte van de eventueel daaruit voortvloeiende meerdere kosten der werken tegenover de Gemeente te dekken, of anders van het werk ontslagen te worden, doch het Gemeentebestuur trad met kracht hiertegen op; het stelde daarbij tot leidraad een Ministerieele beschik king, die als algemeene maatregel gebood, dat ook in dit geval een goed aannemer verplicht was de door hem aangegane overeenkomst na te komen, en waarbij hij in de gelegenheid werd gesteld eerst na afloop van het werk een verzoek om tege moetkoming in de kosten in te dienen, ter nadere beslissing of een bijzonder geval aanwezig is, dat daartoe aanleiding zou kunnen geven. Hoewel in het afgeloopen jaar enkele belangrijke werken in uitvoering werden genomen, werden in het bedrijf zelve zooveel mogelijk maatregelen tot bezuiniging getroffen. Zoo werd na het overlijden van den Hoofdingenieur- Afdeelingschef de afdeeling werktuigkunde en electrotech- niek (afd. VII) als zelfstandige afdeeling opgeheven, nadat deze kort te voren reeds belangrijk was ingekrompen. De ambtenaren van deze afdeeling werden ondergebracht bij de waterbouwkundige-afdeeling, terwijl de werklieden aan de Centrale Werkplaatsen werden toegevoegd. Voorts werden de tarieven voor de uitvoering van straat- VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 427