23 5 werken aangepast aan de verlaagde loonen der werklieden. Afzonderlijke vermelding verdient het onderbrengen van het bijzondere onderhoud van de Gemeentegebouwen bij de Centrale Werkplaatsen. In het afgeloopen jaar werden 10 openbare aanbestedingen Aanbestedingen, gehouden, welke, zoowel wat het aantal inschrijvers als wat de inschrijvingssommen betreft, zeer bevredigend genoemd mogen worden. Bovendien werd een tw’eetal verpachtingen gehouden, waar bij vooral die tot het innemen van grond voor de oprichting van tribunes voor het vorstelijk huwelijk groote belangstelling trok en speciaal wat de opbrengst betrof een groot succes was. Verder werd een groot aantal werken ondershands aanbe steed, die in verband met bijzondere daaraan gestelde eischen niet voor openbare aanbesteding in aanmerking kwamen. Even als bij de openbare aanbestedingen waren ook hierbij de inschrij vingen scherp concurreerend, waaruit mag worden afgeleid, dat de arbeidsmarkt nog sterk door de minder gunstige tijdsomstan digheden wordt beïnvloed. Aan de ter beperking van de hier ter stede heerschende Werkloosheid, werkloosheid gegeven voorschriften werd streng de hand ge houden. Verscheidene werken, die bij normalen toestand tot later zouden zijn uitgesteld of wellicht in het geheel niet zouden zijn uitgevoerd, werden als objecten voor werkverschaffing of werk verruiming aangewezen, waarvan de uitvoering geschiedde tegen den steun 10 of met medewerking van het Werkloos- heidssubsidiefonds onder de door den Minister van Sociale Zaken gestelde bepalingen. Bij de ten laste van den kapitaaldienst uitgevoerde werken werd met uitzondering van het eigen beheer zooveel mogelijk de 40-urige werkwreek toegepast. Bij het in dienst nemen van los personeel werd doorgaans het stelsel twee voor één (stelsel Neher) toegepast. De aanleg van den 2en rijweg van den Bezuidenhoutscheweg, „Werkfonds waartoe van het „Werkfonds 1934” medewerking was verkregen, 1934”. kwam tot stand. De aanleg van de Binckhorsthavens werd voortgezet. De navolgende werken werden in werkverschaffing of werk- Werkversehaf- verruiming voortgezet, uitgevoerd of aangevangen: fing en werk- veiroimioe. graafwerk Binckhorsthavens, aanleg Sportterrein „Ocken- burgh”, aanleg plantsoenstrook bij de school aan de Mient. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 428