23 6 Kazernebouw. Overige werken. A. School Amalia- van-Solms- straat. Schoolgebouw De-Gheyn- straat/Teyler- straat. Schoolgebouw Kortenbosch. V/m. schoolge bouw Zwet- straat. School Waal straat. V erkeersverbete- ringen. Wer kverruiming aanleg tegelpad ’s-Gravenhaagsehe IJsvereeniging. Werkverschaffing jeugdige werkloozen: restauratie Kasteel De Binckhorst, uitbreiding speelterrein aan de van-Tuyllstraat, bouwen van schuilplaatsen in de West- duinen. Het regelmatig groeiende verkeer stelde met betrekking tot de leiding en de veiligheid voor de voetgangers wederom ver schillende eischen, waaraan zooveel mogelijk werd tegemoet gekomen. De ontwerpen en de financieele afwikkeling van den kazerne bouw op het terrein achter den Waalsdorperweg (door de Genie) werden ook dit jaar gecontroleerd. Voor de overige in het afgeloopen jaar voortgezette, aange vangen of gereed gekomen nieuwe werken alsmede de belang rijkste onderhouds- en vernieuwingswerken wordt verwezen naar de volgende rubrieken. V. DE WERKEN. Eigendommen niet bestemd voor den publieken dienst. 1. Gebouwen. Kasteel Met de restauratie van het kasteel „De Binckhorst”, welke De Binckhorst. het vorig jaar werd ter hand genomen met tewerkstelling van jeugdige werkloozen der Gemeentelijke Vakcursussen, werd voortgegaan. De school Waalstraat werd opgeheven; het gebouw werd krachtens Raadsbesluit van 1 December 1936 verhuurd aan de N.V. Bataafsche Import Maatschappij. Het schoolgebouw Amalia-van-Solmsstraat werd krachtens Raadsbesluit van 20 April 1936 verkocht; de grond werd in erfpacht uitgegeven aan de N.V. Bosbad. Krachtens Raadsbesluit van 24 Augustus 1936 werd een ge deelte van het schoolgebouw De-Gheynstraat 129/Teylerstraat 126 in bruikleen gegeven aan de Vereeniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs voor het daarin huisvesten van een B.L.O.school. In het schoolgebouw Kortenbosch werden in twee lokalen op de verdieping de plafonds vernieuwd. De beganegrond met het gymnastieklokaal van dit gebouw werd krachtens Raadsbesluit van 25 Mei 1936 verhuurd aan het Rijk als districts-postkantoor en tot huisvesting van een deel van den postchèque- en girodienst. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 429