I 38 Rooilijnen. J Woningbouw. Tehuizen. HOOFDSTUK IX. WATERSTAAT. Baggerwerk. Bouw- en Wo ningtoezicht. Water. verversching. De uit het Afvoerkanaal in zee geloosde hoeveelheid water bedroeg in totaal 187 929 996 m3. De rioolmond in zee met zeef- installatie was gedurende het badseizoen in bedrijf. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar bladz. 16 e.v. van het verslag van den Dienst der Gemeentewerken (bijlage 23). De diepte van de buitenhaven was gedurende het verslagjaar gunstig. Uit de grachten werd door den Dienst der Gemeente- Voor verscheidene straten stelde de Raad rooilijnen vast, w.o. voor de Weteringkade hoek Binckhorstlaan, voor de Wassenaar- schestraat, de Rijnstraat hoek Bezuidenhoutscheweg en voor het bouwblok, begrensd door den Waalsdorperweg, de van-Aken straat, de Stalpertstraat en de van-der-Aastraat, met vaststelling tevens van een verordening. In 1936 werden in den nieuwbouw door particulieren voltooid 1338 woningen. Voor rekening van de Gemeente en van toege laten vereenigingen kwamen geen nieuwe woningen tot stand. Het aantal bij het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht ingekomen klachten over bouw- en onderhoudsgebreken bedroeg 1318. Onderhandsche bemoeiing van den Dienst had plaats in 3 524 gevallen. Voor de verrichtingen van den Dienst wordt verder verwezen naar zijn verslag (bijlage 22). Vereeniging voor Volkshuisvesting „Haagsch Tehuis voor Ongehuwden”. Het aantal bewoners van het Tehuis verminderde in 1936 wederom; het bedroeg gemiddeld 217. Op 31 December waren er 127 personen (52 van het totaal aantal) langer dan l’/2 jaar woonachtig. De baten van het Tehuis bedroegen f 207.714,63, de lasten f 299.026,41; nadeelig saldo: f 91.311,78. De Raad besloot op 19 November aan de Vereeniging een voorschot te verleenen van ten hoogste f 35.000,rentende 4 tot dekking van het exploitatie-tekort over 1936. Vereeniging „Tehuis voor Onbehuisden”Het aantal intern opgenomen mannen bedroeg in 1936 190 met 32 981 verpleeg- dagen, dat der vrouwen 34 met 3 036 verpleegdagen en dat der kinderen 53 met 3 948 verpleegdagen. In 1936 werden aangevraagd 43 vergunningen tot het be wonen van woonwagens en 32 tot het bewonen van woonschepen. Van de aanvragen werden 4 geweigerd en waren 23 op het einde van het jaar nog in behandeling. Op 31 December 1936 hadden 56 woonwagens en 49 woon schepen stand- of ligplaats in de Gemeente. Woonwagens en ■schepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 42