23 8 Stadhuisbouw. Arbeidsbeurs. Kindervoeding. Maatschappelijk Hulpbetoon. Electrisch Bedrijf. Koninklijke Schouwburg. Bad- en zwem inrichtingen. Bureau „Werkverschaffing en Emigratie”, Noordwal 62. Dit perceel werd ontruimd; het bureau werd ondergebracht bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs in het gebouw aan de Prinsegracht. Leermiddelenmagazijn Zwetstraat. Het Gemeentelijk maga zijn voor leermiddelen werd overgebraeht naar het schoolge bouw aan de Kerkstraat. Burgemeester en Wethouders hebben aan den architect J. Luthmann het maken van een voorloopig ontwerp voor den bouw van het nieuwe stadhuis opgedragen. Met genoemden architect werden zoowel betreffende het met hem afgesloten contract als over het ontwerp besprekingen gevoerd. De uitbreiding van het gebouw van de Arbeidsbeurs met een tweede lokaal kwam gereed. In het badhuis aan de Spionkopstraat werd de badgelegen heid uitgebreid. In het badhuis aan de Torenstraat zijn 8 kuipbaden ver anderd in 8 douchebaden. In het badhuis aan de Julianastraat (L) zijn 12 kinderbad- cellen gewijzigd om eveneens te dienen voor volwassenen. Ten behoeve van het badhuis aan de Jan-van-Gojenstraat werd aan de zijde van de van-Ostadestraat een lichtreclame aangebracht. Aan den Aronskelkweg, de Anemoonstraat en de Driebergen straat werden ten behoeve van het Electrisch Bedrijf transfor matorruimten gebouwd. In het gebouw van de Kindervoeding aan de Pletterijstraat werd ten behoeve van de kantoorruimte een nieuwe toegang gemaakt; een nieuwe w.c. werd ingericht en een aardappel- schilmachine met daarbij behoorende bak van beton werd geplaatst. Het bureau voor verkoop van plaatsbewijzen en plaatsbespre king in den Koninklijken Schouwburg aan het Korte Voorhout werd uitgebreid. Voor twintig ramen van het bureelencomplex van Maat schappelijk Hulpbetoon aan de Prinsegracht werden markiezen en voor één raam een stel zonneblinden aangebracht. In het hulpbureau aan de Jan-van-Gojenstraat werd de in- deeling der kantoorruimte gewijzigd en de loketruimte uit gebreid. Van het in het schoolgebouw aan het Kortenbosch gevestigde hulpbureau werd de kantoorruimte uitgebreid en de inwendige indeeling verbeterd om een behoorlijke circulatie van de be zoekers te bevorderen. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 431