23 10 Telefoondienst. Ziekenhuizen. Lager Onderwijs. In de gebouwen aan de Marnixstraat, Koningin-Sophie- straat, Kerklaan en Hofstraat werden gaskelders ten deele vol tooid en ingericht. Aan de Kijkduinschestraat werd een kabelhuisje gebouwd. In het Gemeenteziekenhuis aan den Zuidwal werd op de tweede verdieping van het voorgebouw een spoelruimte met w.c. ingericht. Van eenige barakken van het hulpziekenhuis aan den Tapijt- weg werd de in slechten staat verkeerende dakbedekking ver nieuwd. Aangevangen werd met den bouw van het gebouw voor Obstetrie en Gynaecologie aan de Lange Beestenmarkt hoek Zuidwal. 2. Schoolgebouwen en inrichtingen. School Amberboomstraat. Van dit gebouw werden eenige lokalen in gebruik afgestaan voor het daarin vestigen van de school der Vereeniging van Indische Verlofgangers, welke aan vankelijk was gehuisvest in eenige lokalen der school Abeel- straat, welke lokalen ten behoeve van het openbaar onderwijs moesten worden ontruimd. School Capadosestraat. Een gedeelte van het voor het gebouw gelegen terrein werd tot speelterrein ingericht. Voorts werd ten behoeve van dit schoolgebouw het school- paviljoen staande aan het Alexanderplein overgeplaatst naar een terrein gelegen aan de Withuysstraat. Buitenschool Doornikschestraat. In deze school werd een w.c. in een urinoir veranderd. School Duinstraat 10. Het gymnastieklokaal behoorende bij dit schoolgebouw werd in bruikleen gegeven aan de Vereeniging „De Vreeze des Heeren is het Beginsel der Wijsheid” voor het geven van gymnastiekonderwijs aan de leerlingen van de school dier vereeniging aan de Doornstraat. School Falckstraat. Deze school werd opgeheven. Het gebouw werd ter beschikking gesteld van de Jeugdcommissie van het Haagsch Crisiscomité voor het daarin vestigen van een centrale voor jeugdige werkloozen. School Goudenregenstraat. Deze school werd opgeheven, waardoor het gebouw is vrijgekomen. School Hyacintweg 3. Van dit schoolgebouw werd krachtens Raadsbesluit van 3 Februari 1936 aan de Vereeniging voor Gereformeerd Uitgebreid Lager Onderwijs een lokaal in bruik leen gegeven, ter uitbreiding van de school dier vereeniging aan den Hyacintweg 5. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 433