23 12 1. 39.825 2. 6.990 3. 50.445 Bijzonder onder* wijs. 4. 5. 782 1.293 handelsschool aan de Waldeck-Pyrmontkade behoorende school aan de Roggeveenstraat. De in het gebouw Haringkade no. 167 gevestigde u.l.o.-kop- school van de Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonder wijs te Scheveningen werd overgebracht naar het schoolgebouw van deze vereeniging aan het Willem-Beukelszoonpleinhet gebouw kwam hierdoor buiten gebruik. In het schoolpaviljoen aan de Hendrik-van-Deventerstraat, in bruikleen bij het College van Regenten van Scholen der Nederl. Hervormde Gemeente, werd de waterleiding tegen vorst beveiligd. Ten behoeve van de bijzondere school aan de Naarderstraat 98 werd langs een gedeelte der speelplaats een schutting geplaatst, ten einde hinder van de aangrenzende bewaarschool Escamplaan te voorkomen. De in het schoolgebouw Schuytstraat 232 gehuisveste school, uitgaande van de Nieuwe Haagsche Schoolvereeniging, werd opgeheven. In het schoolgebouw van het Instituut Wolters aan de Suri- namestraat werd in een der lokalen een plafond vernieuwd. b. Straten, pleinen, wegen, voetpaden, riolen, pompen en waterplaatsen. 1. Straten, pleinen, wegen en voetpaden. De oppervlakte van de bestratingen, met inbegrip van die der bij het bedrijf der Gemeentewerken in beheer zijnde grind wegen, schelpenpaden enz., die 8.288.258 m2 bedroeg op 31 Decem ber 1935, vermeerderde dit jaar met 99.335 m2 en bedroeg dus 8.387.593 m2 op 31 December 1936. Bovenstaande uitbreidingen ontstonden als volgt: voltooiing van trottoirgedeelten in bouw plannen overdracht door het Rijk bij akte no. 81 van 1935 van het Kerkpad en de Boschlaan het overnemen van door particulieren af ge stanen grond het verruimen van straten het bestraten van nieuw aangelegde straten en straatgedeelten VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 99 99 99 ^,2 m

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 435