23 17 en de rest voor rekening van de 33 vernieuwing»- werken. 106 getijden, 43 van Delfland 6.781.250 m3 Gemeente. In het afgeloopen jaar was de natuurlijke loozing verhinderd: wegens hooge zeestanden bij lage boezemstanden bij en wegens opzetten van het binnenpand ten einde verzanding van het buitenkanaal te voor komen bij Evenals vorige jaren werden de gewone onderhoudswerken, Onderhouds- bestaande uit het in orde houden van de kanaalboorden en werken, boezem en van de hoofden in zee, alsmede van de sluizen met toebehooren, in eigen beheer uitgevoerd. 3. Havens. Het op diepte houden van de havens werd volgens Bestek Visschershavens. no. 7, dienst 1935, uitgevoerd door de N.V. Bagger-Mij Bos en Baggerwerk. Kalis te Sliedrecht. In dit jaar zijn in de beide havens met doorvaarten in totaal gebaggerd 89.327 m3. Het baggermaterieel bestond uit één emmerbaggermolen, één sleepboot en twee onderlossers. Van het recht tot beschikbaarstelling wederzijds van het materieel der betrokken aannemers is door het Rijk gebruik gemaakt wegens het zinken van een zandzuiger vóór de buiten haven. Door het Rijk werd dit jaar in de buitenhaven 72.782 m3 zand gezogen en gebaggerd. Het gewone onderhoud der werken, alsook dat van dienst- Onderhouds- en gebouwen, had in eigen beheer plaats. Het jaarlijksch onderhoud van teer- en verfwerk van de loopsteigers, remmingwerken en dukdalven werd, als zijnde dit opgenomen in het bestek van het baggerwerk, door de betrokken aanneemster uitgevoerd. Het gedeeltelijk herzetten van de steenglooiingen aan de buitenhaven en aan den loopsteiger van de 1ste binnenhaven werd ondershands aanbesteed. Overigens bestonden de werkzaamheden uit het in orde houden der bestratingen, het vernieuwen van daarvoor in aan merking komende gordingen der remmingwerken, glooiingen en dukdalven, het onderhoud van de koolaschpaden, draadaf- rasteringen en van de semaphore, het herstellen van gebroken kettingen der remmingwerken, het herzetten van verzakte ge deelten steenglooiing en het opruimen van stuifzand, alsmede het met helm beplanten van daarvoor in aanmerking komenden grond langs en nabij de havens. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 440