23 18 Nieuwe bruggen. Zeestrand. Oost- en West- duinen. Onderhond. Vernieuwing. Binckhorst- havens. Onderhoud. Vernieuwing. Van de schutsluis werden de deuren geteerd, de rinketten en lieren geverfd, gebroken kettingen hersteld, terwijl het drijfvuil in en voor de sluis alsmede in de havens werd verwijderd. In dit jaar hadden door de schutsluis in totaal 2033 schut tingen plaats. De aanleg van de Binekhorsthavens werd voortgezet. 4. Bruggen. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De brug in de Prinsessegracht bij den Prinsesseschouwburg en die in den Houtweg (L.) kwamen gereed. Een aanvang werd gemaakt met de vernieuwing van de brug in de Laan van Meerdervoort over het Afvoerkanaal. Het werk kwam nagenoeg gereed. Aangevangen werd met den onderbouw van de basculebrug in de Binckhorstlaan over de Binckhorsthaven. Met de overkluizing van het Vaillantplein werd aangevangen. 5. Kaaimuren en beschoeiingen. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De kaaimuur langs den Z.-O.-Buitensingel tusschen de brug Hekkelaan en de brug Rijnstraat werd over een lengte van 190 m boven de waterlijn vernieuwd. De kaaimuur langs den Zwarteweg tusschen de brug tegen over de Hekkelaan en de brug tegenover de Rijnstraat werd over een lengte van 30 m tot 0,30 m D.P. vernieuwd. 6. Duinen en zeestrand. Het onderhoud van de afrasteringen met de betontrappen en de helmbeplanting tusschen de afrasteringen in de Oost- en Westduinen, alsmede dat van den Strandboulevard werd in eigen beheer uitgevoerd, behalve de helmbeplanting op het duinbeloop in de Westduinen, welke door het Hoogheemraad schap Delfland werd onderhouden voor rekening van de Gemeente. Ten behoeve van het publiek worden in de Westduinen 7 schuilplaatsen gemaakt door jeugdige werkloozen. Een 4-tal dezer schuilplaatsen kwam gereed. Het geheele strand tusschen de grens van de gemeenten Monster en Wassenaar is door de najaarsstormen aanmerkelijk verlaagd. De strandverlaging tusschen de strandhoofden nos. 41 en 42 nam nog steeds toe. De duinvoet verplaatste zich belangrijk landwaarts. Tevens werden door de stormvloeden de betonaf raster in gen langs den duinvoet in de Oost- en Westduinen en twee betontrappen be schadigd; genoemde schade werd van Gemeentewege hersteld. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 441