23 19 VI. FINANCIEEL OVERZICHT. Rekening van de Gemeentewerken over 1936. Gemeentewerken over 1936 Omtrent de bedrijfsrekening van valt het volgende op te merken. Het verrichten van verschillende onderhoudswerken (arti kel I der Baten) vorderde rond f 8.100,meer dan geraamd werd, hetgeen het gevolg is van de omstandigheid, dat in 1936 werken werden voltooid, welke in 1935 waren aangevangen, doch waarvoor de benoodigde bedragen nog niet op deze begrooting zijn geregeld. Artikel II der Baten „Vergoeding voor het verrichten van overige werken” is rond f 258.000,beneden de raming geble ven. Aangezien de uit te voeren werkzaamheden, welke op dit artikel verantwoord worden, bij het opmaken der beg rooting niet bekend zijn, is de omvang van een en ander uiteraard vooraf niet met eenige zekerheid te ramen. De uitkomst van artikel III der Baten „Vergoeding voor het verrichten van sehoomnaakwerkzaamheden” is rond f 5.600, beneden de raming gebleven, terwijl de opbrengst der werk plaatsen (artikel V der Baten) rond f 13.300,lager was dan waarop gerekend. Daling van het bedrag, dat in totaal verwerkt werd, had uiteraard een vermindering der rente-uitgaven en -ontvangsten ten gevolge (zie artikel VIII der Lasten en artikel VII der Baten). Aan „Aligemeene onkosten” (artikel VII der Lasten) werd, mede ten gevolge van het doorvoeren van diverse min of meer belangrijke bezuinigingsmaatregelen, rond f 111.300,minder uitgegeven dan was geraamd. Het Kapitaal vermeerderde door „Uitbreiding” met f 1.102,91 en verminderde door „Aflossing” met f 31.932,98. Overigens geeft de Bedrijfsrekening geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 442