I 40 Autobusdiensten. Op 31 December had goederenvervoer Waterwegen. Telefonie; radio. te water tusschen ’s-Gravenhage en andere gemeenten plaats door 20 te ’s-Graven hage en 10 elders gevestigde bootondernemingen. De aanleg van de Binckhorsthavens werd voortgezet. De brng in de Prinsessegracht over den zg. Gietkom en die in den Houtweg (L.) kwamen gereed. De nieuwe brug over het Afvoerkanaal in de Laan van Meerdervoort kwam nagenoeg gereed. Aangevangen werd met den onderbouw van de basculebrug in de Binokhorstlaan over de Binckhorsthaven. Ook werd aan gevangen met de overkluizing van de singelgraeht bij het Vail- lantplein. Het aantal aansluitingen bij den Gemeentelijken Telefoon dienst bedroeg op 31 December 34 825 met in totaal 49144 toe stellen, dat der radio-aansluitingen 5 936, waarvan 514 afzon derlijke en 5422 door middel van telefoonaansluitingen. vervoer (abonné’s medegerekend) f 1.031.603,die van het ver voer van poststukken, couranten e. d. f 7184,De opbrengst per dagkilometer was f 69,56. Het aantal door de N.V. Westlandsche Stoomtramweg-Maat- schappij vervoerde tonnen goederen bedroeg in 1936 189 010; de opbrengst van dit vervoer was f 170.546,13®. De winst- en verliesrekening vermeldt een nadeelig saldo van f 94.738,92. Het aantal vervoerde passagiers (excl. abonné’s) op de stads autobuslijnen van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg- Maatschappij bedroeg 6 615 615, de totale opbrengst van het ver voer f 641.561,17®. Het autopark bestond uit 66 autobussen. Nadere gegevens treft men aan in het verslag van de N. V., dat als bijlage 25 aan dit verslag is toegevoegd. De totale opbrengst van het autobedrijf van de N. V. Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij bedroeg in 1936 f 288.546,49 tegen f 293.424,40® in 1935. Door de N. V. werd een autoreisbureau geopend. Het volgende staatje vermeldt het vervoer door drie van de vier intercommunale autobusdiensten met vergunning tot het innemen van een standplaats binnen de Gemeente. Lynen. Havens. Bruggen. A. 's-Gravenhage’s-GravenzandeNaaldwijk Hoek van Holland G. ’s-GravenhageWateringen Noordwijk aan Zee—’s-Gravenhage Aantal vervoerde passagiers. 1 074 069 97 964 78 375 f 181.363,85® 22.644,85 29.339,20 Opbrengst van het vervoer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 44