24 2 Ook verleende zij haar medewerking aan het laatste ge deelte van het werk Rioolmond in Zee te Scheveningen, waarvan de inbedrijf stelling in den loop van den zomer geschiedde. Door de Habo werd wederom het leggen van buizen en kabels ten behoeve van de vier Gemeentebedrijven uitgevoerd. Zooals uit bijgaande Balans en Verlies- en Winstrekening blijkt, sluit het boekjaar met een winst van f 1.278,23. Wij geven U in overweging dit bedrag op nieuwe rekening over te brengen. Ter toelichting van de Verlies- en Winstrekening kunnen wij het volgende mededeelen: Algemeene onkosten. De algemeene onkosten hebben in 1936 bedragen f 22.386,18. Dit bedrag is schijnbaar iets hooger dan in 1935, het is echter een gevolg van het niet meer in mindering brengen van het overschot op interest enz., hetwelk vorige jaren geschiedde. Afschrijving op opstal magazijn enz. Onder dit hoofd is ge boekt een afschrijving op het magazijn, alsmede de ten behoeve van het magazijn bestede loonen en terreinhuur. Winst op werken. Hieronder zijn gebracht de bruto baten, welke op de verschillende werken zijn verkregen. Voor zoover de werken geheel zijn afgeloopen is de winst of het verlies geheel ten bate of ten laste der Verlies- en Winst rekening gebracht. Voor de werken, welke nog in uitvoering zijn, is geen bedrag ten bate of ten laste dezer rekening gebracht. Overschot op interest, effecten enz. Dit jaar is als afzon derlijke post opgenomen de bate verkregen uit de rente op saldo tegoed bij de bank, effecten enz. Ter toelichting van de Balans moge het volgende dienen: Beschikbare middelen. Hieronder is opgenomen het kassaldo, alsmede het saldo tegoed bij den Postgirodienst. Bankier. Het bedrag onder dit hoofd vermeld vertegenwoor digt het saldo tegoed aan het einde van het boekjaar. Vorderingen en effecten. Hieronder vallen de vorderingen op de verschillende Gemeentelijke diensten en bedrijven, verder waarborgsommen en effecten. Deze laatste getaxeerd gelijk aan of lager dan de beurskoers per 30 December j.l. Onderhanden werken. Onder dit hoofd zijn geboekt de reke ningen, welke ten laste der verschillende onderhanden werken zijn ontvangen, onder aftrek van de hiertegenover uitgezonden rekeningen. Hulpmaterieel, magazijngoederen en meubilair. Uit de winst van vorige boekjaren was het geheele kantoormeubilair op f 1, na afgeschreven. Enkele nieuwe aanschaffingen en verbeterin gen vonden plaats. Deze zijn alle op de algemeene onkosten afgeboekt. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 458