24 3 ’s-Gravenhage, 21 April 1937. N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo), J. K. TROMP, Directeur. Verder is onder dit hoofd geboekt het hulpmaterieel, hetwelk zich in het magazijn en op de verschillende werken bevindt, zoowel voor de afdeeling Bouwbedrijf, als voor de afdeeling Buizen en Kabels. De waardeering is geschied naar de aanschaf- fingskosten, verminderd met een aanmerkelijke afschrijving. Ten slotte omvat dit hoofd een bedrag voor eenige bouw materialen, zooals betonijzer, metselsteen, lood enz., welke zijn gekocht als magazijnvoorraad, om bij de uitvoering van kleine werken uit voorraad te kunnen ontleenen. Opstal pand Lulofsdwarsstraat. Hieronder zijn opgenomen de kosten van het pand aan de Lulofsdwarsstraat, hetwelk als magazijn is ingericht. Het bedrag vertegenwoordigt de bestede kosten, onder aftrek van een ruime afschrijving. Crediteuren enz. Hieronder zijn gebracht de diverse betalin gen nog te verrichten wegens ontvangen rekeningen voor loo- pende en afgesloten werken, aan den Raad van Arbeid wegens sociale lasten over het afgeloopen jaar, alsmede verschillende verschuldigde onkosten enz. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 459