41 Het aantal publieke telefoonstations was op genoemden datum 356 (w. o. 126 op den openbaren weg)in deze stations werden 821499 locale gesprekken gevoerd. Het aantal aanslui tingen voor tijdaanwijzing behalve die voor 67 straatuur- werken bedroeg 130. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van den Gemeentelijken Telefoondienst (bijlage 27). Het aantal bij den Rijkstelefoondienst te ’s-Gravenhage aan gevraagde intercommunale verbindingen bedroeg 2270 957. Het aantal gesprekken met Ned.-Indië was 1447, met België 52 796, met Duitschland 74 993; in totaal werden 187 567 internationale gesprekken gevoerd. Uitgereikt werden 12 325 paspoorten en 6 806 bewijzen van Paspoorten enz. Nederlanderschap, terwijl de geldigheidsduur van 7 393 pas poorten werd verlengd. Behandeld werden 20 285 aanvragen voor rij- en nummer- Rü- en nummer- bewijzen. bewijzen. Op 31 December 1936 stonden bij de Politie ingeschreven 11 Stationneerende stationneerende rijtuigen en 227 stationneerende automobielen, voertuigen. Het aantal personen, dat in de belangrijkste hotels te Vreemdelingen- ’s-Gravenhage en Seheveningen vertoefd heeft, bedroeg 49 890. verkeer. Hiervan waren 30 226 Nederlanders, 1733 Belgen, 469 Denen, Noren en Zweden, 6141 Duitschers, 2 895 Engelschen, 2296 Franschen, 271 Italianen, 438 Oosten rij kers, 226 Polen, 81 Rus sen, 764 Zwitsers, 1 052 andere Europeanen, 41 Chineezen, 144 Japanners, 35 andere Aziaten, 71 Afrikanen, 2 953 Amerikanen, 20 Australiërs en 34 personen zonder nationaliteit. Op 31 December bedroeg het ledental der Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te ’s-Gravenhage, Seheveningen en Omstreken 412. Het aantal door de Vereeniging verstrekte mondelinge inlichtingen was 5 808. Evenals in het vorige jaar werd in binnen- en buitenland een groote hoeveel heid propaganda-materiaal verspreid. Die ontvangsten der Vereeniging hebben bedragen f 14.844,49, de uitgaven f 13.489,37; batig saldo: f 1355,12. Op 20 April besloot de Raad tot het doen vervaardigen van een nieuwe (geluids)film betreffende ’s-Gravenhage. Het aantal ter kennis van de Politie gekomen, in de desbe- Verkeers- treffende statistiek opgenomen verkeersongevallen bedroeg 4 419, ongevallen, waarvan 25 met den dood, 326 met ernstig en 763 met licht letsel als gevolg, terwijl bij 3 305 ongevallen uitsluitend materieele schade werd aangericht. 3416 ongevallen werden veroorzaakt door overtreding van verkeersvoorschriften en 284 door ver- keersfouten van voetgangers en trampassagiers. Bij de 4 419 verkeersongevallen waren in totaal 8 347 voertuigen en voet gangers betrokken, w.o. 1256 vrachtauto’s, 2 942 personenauto’s,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 45