By lage 25 Mijne Hoeren, Wij hebben de eer U hierbij ons Verslag over den toestand en de verrichtingen onzer Vennootschap over het jaar 1936, zoomede de Balans en de Verlies- en Winstrekening, afgesloten per 31 December 1936, ter goedkeuring aan te bieden. ALGEMEENE TOESTAND. De exploitatie-ontvangsten hebben f 5.113.320,58 bedragen, de exploitatie-uitgaven f 3.896.704,09. Het exploitatie-overschot bedraagt dus f 1.216.616,49. Tegenover het vorige jaar zijn de ontvangsten met f 40.000,— of 0,8 gedaald. Alhoewel de daling der ontvangsten dus nog niet geheel tot staan is gekomen, zoo is deze dit jaar toch zeer gering tegenover de zeer sterke dalingen der voorgaande jaren. Uit onderstaande tabel, die een overzicht geeft van de dalingen en de stijgingen der ontvangsten in de beide semesters van het jaar, verdeeld over de stadslijnen, de autobuslijnen en de inter- locale lijnen, blijkt dat de totale ontvangsten over het eerste halfjaar 3 gedaald zijn, doch dat deze over het tweede half jaar 1,4 gestegen zijn. De stijging in het tweede halfjaar is veroorzaakt door de hoogere ontvangsten van 19 t./m. 31 Decem ber, die een gevolg waren van de feesten ter eere van het huwelijk in het Koninklijk Huis. Vergeleken met 1930, het jaar waarin de hoogste ontvangsten behaald werden, zijn de ontvangsten gedaald met f 2.964.000 of 37 De exploitatie-uitgaven hebben f 173.000 minder bedragen dan het vorige jaar. Vergeleken met het jaar 1930 zijn de exploitatie-uitgaven gedaald met f 1.755.000 of 31 In 1936 werden 53.546.000 reizigers vervoerd tegen 53.170.000 reizigers in 1935 en 78.581.000 reizigers in 1930. Totaal. 2de halfjaar. 1ste halfjaar. -f f 40.000 0,8 Te zamen 76.000 3,-%)+f 36.000 1,4%) f Delft Leiden 29.000 1,5 f 113.000 3,- 56.000 (4-18,1 4- 4.000 (4- 1,7 5.000 (4- 3,3%) Stadstramlijnen Autobuslijnen Inter communale Ijjnen f 84.000 4,6%) 23.000 (4- 8,-%)4-„ 10.000 (- 4,4%) 4- 5.000 (- 3,3%) 4- 79.000 (4-13,3%) 6.000 (- 1,3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 463