25 Het aantal reizigers bedroeg dus 376.000 (0,7 meer dan in 1935. doch 25.035.000 (31,9 minder dan in 1930. Van het stadsvervoer hebben de tramlijnen 84,5 de auto buslijnen 15,5 verricht. De opbrengst van het stadsvervoer per tram en bus te zamen nam af met f 34.000 of 0,8 ten opzichte van 1935. De beide interlocale tramlijnen brachten te zamen f 6.000 of 0,8 minder op dan in het vorige jaar. Nog steeds wordt het taxibedrijf door uiterst lage loonen en zeer lange arbeidstijden in staat gesteld abnormaal lage tarieven te handhaven en daardoor een zeer belangrijke schade te be rokkenen aan het tram- en busbedrijf. Het in ons voorgaand verslag uitgesproken vertrouwen, dat onze jarenlange correspondentie met Burgemeester en Wethou ders, waarbij wij wezen op de schadelijke gevolgen voor de gemeenschap, die veroorzaakt wordt door de zeer ongelijke arbeidsvoorwaarden, zooals deze voorkomen in de beide soorten bedrijven, die gezamenlijk het openbaar vervoer hebben te be hartigen, spoedig effect zou opleveren, is beschaamd geworden. Wel heeft de Gemeente enkele maatregelen ter zake van het taxibedrijf getroffen, doch de verschillen in de arbeidsvoorwaar den zijn daarmede niet noemenswaard verminderd. Naast de taxiconcurrentie blijft ook het groote aantal rijwie len een ongunstigen invloed op de exploitatie uitoefenen. Met ingang van 1 Januari 1936 werden de loonen van ons personeel opnieuw verlaagd en wel met 5 Zooals wij in ons vorig verslag nader preciseerden, zijn de netto-loonen ten op zichte van die, welke in 1927 golden, thans in totaal met 19,52 verlaagd. In 1936 werden ten opzichte van het vorige jaar meer af gelegd 42.592 motorwagen-km 0,4 71.273 aanhangwagen-km 1,5 266.873 bus-km 10,1 De exploitatie-kosten der tramlijnen zijn gedaald met f 151.000 4,1 die der buslijnen zijn gedaald met f 22.000 5,4 In de exploitatiekosten der buslijnen is aan belastingen, inel. het bijzondere invoerrecht op benzine, een bedrag begrepen van f 136.000, wat 35 uitmaakt van de totale exploitatiekosten van het busbedrijf. Door de vervanging van eenige benzine-bussen door diesel- bussen is een besparing verkregen van f 27.000. Aan de diesel- tractie zal in 1937 verdere uitbreiding worden gegeven. Het exploitatie-overschot bedraagt f 134.000 meer dan vorig jaar. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 464