25 I 7 WIJZIGINGS- EN UITBREIDINGSWERKEN, WIJZIGIN GEN IN DE EXPLOITATIE. Het volgende résumé geeft een overzicht van de voornaam ste wijzigingen, die in den loop van het verslagjaar tot stand werden gebracht. Het nadeelig saldo bedraagt rond f 876.000 of f 209.000 minder dan vorig jaar. Ingevolge het bepaalde in artikel 7, 3 lid 1 der Overeenkomst van 28 December 1926 wordt van het tekort f 55.000 ten laste gebracht van het Vernieuwingsfonds, zoodat rond f 821.000 door de beide aandeelhouders moet worden aan gezuiverd, komende rond f 708.000 ten laste van de Gemeente en f 113.000 ten laste van de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen. f RAAD VAN BEHEER EN DIRECTIE. In de samenstelling van den Raad van Beheer en in die van de Directie is geen wijziging gekomen. Echter is op grond van artikel 10 lid 2 der Statuten, tijdens de afwezigheid wegens verblijf buitenslands eerst van den heer Mr. S. van Houten en vervolgens van den heer A. W. E. Weijerman, als plaatsver vangend lid van den Raad van Beheer opgetreden de heer Ir. J. F. R. van de Wall. I. Technische wijzigingen in het tramwegnet. Lijn 3 en 3A. In verband met de door de Gemeente uitgevoerde vernieuwing van de brug over het Afvoer Kanaal bij de Laan van Meerdervoort is de ter plaatse aanwezige trambrug vervallen. De tramsporen liggen thans op de verbreede brug. Lijn 4. Van de vernieuwing van de asfaltbestrating op het Zieken is gebruik gemaakt om de sporen te verleggen. Lijn 5. Op de Mient is nabij de Laan van Eik en Duinen een aardenbaan met sporen en bovenleiding aangelegd ten be hoeve van het nieuwe eindpunt dezer lijn. Op de Prinsessegracht is het enkelsporig gedeelte nabij de Koningsbrug dubbelsporig gemaakt. Lijn .9. Het spoor Kanonstraat—Smidsplein is komen te ver vallen, terwijl het spoor op de Prinsessegracht dubbelsporig is gemaakt (zie lijn 5) met een afbuiging naar het Korte Voorhout. Lijn 11. In verband met een wijziging van het straatprofiel bij de Kompasstraat zijn de sporen gewijzigd. Lijn 20. Op de Laan van Meerdervoort is van het voormalig eindpunt bij den Pioenweg tot het nieuwe eindpunt bij den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 465