25 8 ver- II. Wijzigingen en uitbreidingen van het rollend materieel. Van 150 motorwagens en 72 aanhangwagens van het in 1927 ing├ębrachte rollend materieel is de volle inbrengwaarde in het Fonds voor Rollend Materieel gestort. Van deze wagens zijn 81 motorwagens eenige jaren geleden omgebouwd en gemoder niseerd. Deze wagens zijn geregeld in dienst. Verder verkeeren nog 49 motorwagens en 66 aanhangwagens in dienstvaardigen toestand, terwijl 20 motorwagens en 4 aanhangwagens voor slooping buiten dienst zijn gesteld. Na deze wijzigingen bestond het wagenpark op 31 December 1936 uit 265 motorwagens en 272 aanhangwagens. De buiten dienst gestelde 20 motorwagens en 4 aanhang wagens zijn ten laste van het Fonds voor Rollend Materieel afgeschreven. De 49 nog dienstvaardige motorwagens en 66 aanhangwagens zijn voor f 1,per wagen op de Balans opge voerd en verder eveneens ten laste van genoemd fonds afge schreven. Van de 30 vierassige motorwagens der buitenlijnen zijn wederom 15 stuks van nieuwe draaistellen voorzien, zoodat thans 29 dezer wagens geschikt zijn om ook bij grootere snel heden rustig te loopen, terwijl de laatste wagen in bewerking is. Van Fried. Krupp A.G. in Essen is een nieuw type rail- slijpwagen betrokken, die in September in dienst is gesteld voor het wegslijpen van de golfslijtage der rails. Met dezen slijp- Muurbloemweg een dubbelsporige trambaan met bovenlei ding aangelegd. Lijn l1. Op diverse plaatsen zijn te zamen 1689 m rail ver nieuwd, terwijl tevens een aantal wisselingangen en punt stukken vernieuwd zijn. Lijn l2. Op diverse plaatsen zijn te zamen 7955 m rail en ^en aantal wisselingangen, kruisingen en puntstukken nieuwd. In verband met de asphalteering van de Haarlemmerstraat te Leiden zijn de sporen aldaar op hardhouten langsliggers geplaatst en verankerd. Ter verbetering van de beveiliging tegen blikseminslag zijn een 13-tal bliksemafleiders bij geplaatst. Diversen. In het stadsnet zijn op verschillende plaatsen rails, wissels en kruisingen vernieuwd. Met de verbetering van raillasschen, kruisingen en bogen door middel van electrische lassching is regelmatig voort gegaan. a. TRAMWEGMATERIEEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 466