42 HOOFDSTUK XI. 6,— 641,17 249,40.97 Beteelde gronden. Groenten veilingen. 86 autobussen, 733 motorrijwielen en 2 524 rijwielen. Het totaal aantal slachtoffers bedroeg 1 165 (768 van het mannelijk en 397 van het vrouwelijk geslacht). 49,04.40 ha 1252,54.35 190,79.58 ha 58,61.39 17,90 7,04 26,— 4,02.08 LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. In den tuinbouw viel na de waardevermindering van den gulden eenige opleving waar te nemen. Ook handel en nijver heid met uitzondering van den geld- en effectenhandel en het hypotheek bedrijf vertoonden nog maar sporadisch teeke- nen van verbetering. Voor gegevens omtrent den handel en de verschillende takken van nijverheid wordt verwezen naar het verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage. De uitgestrektheid der beteelde gronden in de Gemeente bedroeg in December 1936: bouwland blijvend grasland (wei- en hooiland) tuinen, waarvan de opbrengst hoofd- zakelijk dient voor eigen gebruik warmoezerjjen voor den handel oppervlakte voor de teelt van tuin bon wzaden oppervlakte voor de ooftteelt voor den handel boomkweekerijen bloemkweekerijen bloembollengrond totaal tuingrond opgaand loofhout dennenbosschen totaal bosch Omtrent de groentenveilingen kan het volgende worden medegedeeld. Vereeniging „De Loosduinsche Groentenveiling’’. Het leden tal der Vereeniging bedroeg op 31 December 170. Gedurende het jaar 1936 werden 235 veilingen gehouden, waarop werd om gezet voor een bedrag van f 1.137.009,82 of f 56.504,45 meer dan het vorige jaar. Met October begon de handel aanmerkelijk op te leven, vermoedelijk als gevolg van de devaluatie van den gulden. Zwitserland, dat bij gelegenheid van de devaluatie van zijn munt de tarieven van verscheidene onzer producten liet ver vallen of sterk verminderde, nam in October veel product af; de handel met Engeland was in die maand eveneens grooter, 95,50 ha 484,70.92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 46