25 15 IX. Deelneming in andere bedrijven. In het vorige jaarverslag deelden wij reeds mede, dat het Koninklijk Besluit van 31 Juli 1935, hetwelk het ingevolge vroe gere overheidsmaatregelen op 75 teruggebrachte aantal reizi gers tot 25 van het aantal reizigers in het vorige jaar deed slinken, de voortzetting van den busdienst DelftRotterdam als zelfstandige busverbinding onmogelijk had gemaakt en dat wij daarom onderhandelingen hadden aangeknoopt met de Ge meente Rotterdam, die deze verbinding als uitbreiding van haar busdienst RotterdamOverschie wenschte voort te zetten. Deze onderhandelingen hadden tot resultaat, dat de N.V. Expe ditiebedrijf J. P. de Cock (C.A.B.) op 1 Juli 1936 haar vergun ning op de gemeente Rotterdam deed overschrijven. Van 1 Januari t./m. 30 Juni werden 166.733 buskm af gelegd. Na de overschrijving van de vergunning had de N.V. Expe ditiebedrijf J. P. de Cock, wier aandeelen alle in het bezit zijn van onze vennootschap, geen reden van bestaan meer, zoo- dat tot liquidatie besloten werd. Deze liquidatie zal in 1937 haar beslag krijgen. Aangezien onze vennootschap de eenige credi trice van het Exp. Bedrijf J. P. de Cock is, zullen bij deze liqui datie de nog voorhanden activa door onze vennootschap worden overgenomen, terwijl de vorderingen van onze vennootschap zullen worden afgeschreven. In verband hiermede is op de Balans per 31 December 1936 de deelname in de C.A.B., die in de vorige jaarbalans nog f 5.813,58 bedroeg, afgeschreven, terwijl de Verlies- en Winstrekening met het C.A.B.-verlies over de laatste periode van exploitatie, 1 Januari t./m. 30 Juni, tot een bedrag van f 14.160,87, is belast. Als deelneming in andere bedrijven is ons daarmede alleen overgebleven het bezit van alle aandeelen in de N.V. Zuid-Hol- landsche Autohandel Mij. (Z.H.A.M.) De Z.H.A.M. bezit een ver gunning voor een busdienst den HaagVliegveld Waalhaven. Zij oefent deze exploitatie uit op grond van een exploitatie- contract met de K.L.M. De geheele administratie en het finan- cieele beheer loopt over onze vennootschap. Het heeft daarom geen doel deze exploitatie nog langer als een afzonderlijke onder neming te beschouwen. Deze kan administratief beter op een lijn worden gesteld met onze eigen busdiensten. In de Balans per 31 December 1936 is daarom de deelname in de Z.H.A.M., die in onze vorige jaarbalans nog tot een bedrag van f 2.699,34 voorkwam, geheel afgeschreven, terwijl de exploitatie-ontvang- sten en -uitgaven der Z.H.A.M. in de exploitatie van onzen Autobusdienst zijn verwerkt. In totaal werden voor den Z.H.A.M.-dienst 86.032 buskm resp. taxikm afgelegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 473