25 16 COMMISSIE VAN ADVIES. Aan het verslag van den Secretaris van de in artikel 53 van het Algemeen Arbeidsreglement bedoelde Commissie van Advies is het volgende ontleend. In de samenstelling der Commissie kwam geen wijziging. Deze was op het einde des jaars aldus: Voorzitter: Ir. A. H. W. van der Vegt. Plaatsvervangend Voorzitter: Ir. J. W. Maas. Leden: Ir. M. S. H. Trooster, A. Harms. Plaatsvervangende Leden: I. van der Loo, J. J. van Langen. Secretaris: Mr. Dr. J. H. Labberton. In den loop van het verslagjaar heeft de Commissie geen zaken behoeven te behandelen. SCHEIDSGERECHT. Aan het verslag van den Secretaris van het Scheidsgerecht voor het personeel onzer Vennootschap is het volgende ontleend. Bij besluit van den Burgemeester van ’s-Gravenhage van 31 December 1935 is als plaatsvervangend voorzitter aangewezen Mr. J. Woltman. Overigens is in de samenstelling van het Scheidsgerecht geen wijziging aangebracht, zoodat deze op 31 December 1936 was: Voorzitter: Mr. J. Limburg. Plaatsvervangend Voorzitter: Mr. J. Woltman. Leden: Ir. P. H. V. Bongaerts, J. J. van Langen. Plaatsvervangende Leden: Ir. N. Th. Verwejj, W. van het Schip. Secretaris: Mr. J. H. Rolandus Hagedoorn. Plaatsvervangend Secretaris: H. Robin. In 1936 werd door het Scheidsgerecht geen zaak berecht. Een einde 1935 ingesteld beroep werd door den appellant in het begin van 1936 ingetrokken. Hetzelfde geschiedde met een tweede, in den loop van 1936 ingesteld beroep. In October 1936 werd door éénzelfden appellant een tweetal beroepen ingesteld, doch in verband met een ongesteldheid van den Voorzitter werd in overleg met de Directie besloten de be handeling dezer zaken tot Januari 1937 uit te stellen. Van een in December 1936 ingesteld derde beroep kon de behandeling eveneens eerst in 1937 plaats vinden. r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 474