25 17 f 1.101.483,92 8e. 59.968,35 Transpor teer en f 27.423.649,41 1.504.752,74 3.517.653,67 BESCHOUWINGEN OVER DE BOEKHOUDING, DE BALANS EN DE VERLIES- EN W INSTREKENING. 12.950.621,79 5.635.691,09 2.155.546,73 497.931,12 le. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. Onze boeken, magazijn-administratie en kas zijn gecontro leerd door onze Accountants, het Eerste Nederl. Accountants kantoor Moret en Starke, die van hun bevindingen in een ver slag hebben melding gemaakt en de bij dit Jaarverslag gevoegde verklaring hebben afgegeven. De waarde der roerende- en onroerende goederen is vast gesteld naar hun inbreng- resp. aanschaffingswaarde, vermin derd met de noodig geachte afschrijvingen, voorzoover geen bij schrijving plaats vindt in de vernieuwingsfondsen. De waarde der effecten is berekend naar den beurskoers op 30 Dec. 1936. Ter toelichting op de posten, voorkomende in de balans- en in de verlies- en winstrekening, kan het volgende worden gezegd: De Balans omvat de navolgende rekeningen: Activa. Terreinen Gebouwen Baan, Bovenleiding, Kunstwerken, Abri's en Wachthuizen Rollend Materieel Rollend Materieel Intercommunale lijnen Autobussen Magazijnvoorraad, Materieel, Werktuigen, Gereedschappen, Kleeding en Meubilair Deze post omvat de waarde van alle materialen en voorwerpen van dageljjksch gebruik, aanwezig in de magazijnen en werkplaatsen. Werken in uitvoering Van dit bedrag is circa f 50.000,uit gegeven ten behoeve van aanleg sporen en bovenleiding LijnbaanPrinsegracht, ver nieuwen trucks voor motorwagens type 250, vernieuwen draaistellen motorwagens buitenlijnen, maken revisie-teekeningen, versiering tramwagens en gebouwen i.v.m. het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana, benevens kleinere werken. 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 475