25 21 510.030,95 161.505,04 f 152.799,76 1.019.855,14 997.822,62 923.319,27 96.535,87 f Transpor teer en f 27.340.979,33 f 1.019.855,14 Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 9. f 498.526,07 Voor afschrijving 20 motorwagens en 4 aanhangwa gens geheel f 107.586,— 49 motorwagens en 26 aanhang wagens tot op f 1,elk f 391.710,55 - 499.296,55 9e. Vernieuwingsfonds Saldo vorig jaarf Hieraan toegevoegd: storting minus uitgaven over 1936 671.535,99 Dit fonds is gevormd op de wijze als aan gegeven in art. 8 der Overeenkomst tus- schen de Gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen. 10e. Vernieuwingsfonds Intercommunale lijnen In dit fonds is gestort het volgens de Con- sessievoorwaarden vereischte bedrag. He. Fonds voor Rollend Materieel Saldo vorig jaarf 1.921.141,89 Voor afschrijving 16 auto bussen geheel, minus op brengst onderdeelen gesloop te bussen f 192.549,99 Voor afschrijving 25 autobussen tot op f 1,— elk 305.976,08 f Hieraan toegevoegd: storting en rente minus uitgaven over 1936 Transport f 25.496.788,44 671.535,99 5,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 479